TVÅ POGBA FÖR EN NEY­MAR

– HÄR ÄR VM:S MEST VÄR­DE­FUL­LA SPE­LA­RE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

AFRI­KA n Afri­ka suk­tar ef­ter en fot­bolls­fram­gång. Som bäst har kon­ti­nen­tens lag nått kvarts­fi­nal. In­te myc­ket ta­lar för att det ska gå bätt­re i år.

Afri­ka har fått allt fler plat­ser i VM, som mest spe­la­de sex lag i VM i Syd­af­ri­ka 2010. Men ut­ök­ning­en har in­te gett öns­kad ef­fekt och Gha­na är fort fa­ran­de det land som va­rit när­mast en se­mi­fi­nal. Asa­mo­ah Gy­ans straff­miss på stopp­tid mot Uru­gu­ay fort­sät­ter att spö­ka för dem, även nu åt­ta år se­na­re.

I Ryss­land är fem af­ri­kans­ka na­tio­ner med, och för förs­ta gång­en nå­gon­sin kom­mer tre av dem från Nord­af­ri­ka. På papp­ret såg Egyp­ten ut som det land med störst möj­lig­het att gå vi­da­re, men stor­stjär­nan

Mo­ha­med Sa­la­hs ska­da i Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len ställ­de al­la de tip­sen på sin spets.

Just Egyp­ten var det förs­ta af­ri­kans­ka lan­det som 4 5 del­tog i VM, 1934. Men ef­ter det snab­ba ut­tå­get då dröj­de det 44 år in­nan den förs­ta se­gern (Tu­ni­si­en– 3 Mex­i­ko, 1978).

Då VM 2026 2 ut­ö­kas till 48 lag kom­mer Afri­ka få nio, möj­li­gen till och med tio, plat­ser. Det be­ty­der tre el­ler fy­ra plat­ser fler än Sy­da­me­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.