Vil­ken ka­nal sän­der, hur myc­ket kos­tar det och hur slip­per man re­kla­men? Sport­bla­det re­der ut tv-frå­gor­na kring VM.

Fotbolls VM - - News -

VIL­KA SÄN­DER?

SVT och TV4 de­lar pre­cis som vid ti­di­ga­re mäs­ter­skap bro­der­ligt på mat­cher­na. 32 var, SVT sän­der öpp­nings­mat­chen och fi­na­len, samt två av Sve­ri­ges tre grupp­spels­mat­cher. TV4 sän­der Tyskland–sve­ri­ge och en even­tu­ell åt­ton­dels­fi­nal om Sve­ri­ge slu­tar tvåa i grup­pen.

Nytt för i år är att Cmo­re sän­der samt­li­ga 64 mat­cher på nä­tet, allt­så även SVT:S mat­cher.

SVT vi­sar al­la si­na mat­cher i SVT PLAY.

VAD KOS­TAR DET PÅ NÄ­TET?

nn I en tv-värld som blir allt­mer mo­dern går det för­stås att se samt­li­ga mat­cher on­li­ne.

TV4 har ta­git fram två pa­ket, med och ut­an re­klam: 4 139 kro­nor kos­tar det om man är okej med re­kla­mav­brot­ten. 4 199 kro­nor är pri­set i stäl­let om man vill se sänd­ning­ar­na på Cmo­re helt ut­an re­klam.

VEM KOMMENTERAR?

Starkt och ru­ti­ne­rat start­fält hos bå­da tv­bo­la­gen där Chris Hä­ren­stam/glenn Ström­berg är första­va­let hos SVT. TV4 de­lar på de tyngs­ta mat­cher­na mel­lan Las­se Granqvist/ Han­na Marklund och Jesper Huss­felt/an­ders An­ders­son. Han­na Marklund blir där­med den förs­ta kvinn­li­ga ex­pert­kom­men­ta­torn un­der ett herr-vm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.