SÅSPELAR/OMOLAGET

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Su­per­svårt att sia om det sau­dis­ka spe­let ef­tersom som den nye för­bunds­kap­te­nen för­bund Ju an An­to­nio Piz­zi ex­pe­ri­men­te­rat ex­pe­ri­ment e friskt med så­väl for­ma­tion som per­so­nal­per­so­na un­der vå­ren. Ett tips så gott som nå­got­nå­go är att det, med tan­ke på motst­mot­stånd, till slut landar i en de­fen­sivt­sivt ba­lan­se­rad 4-5-1-upp­ställ­ning­nin med Al-sahlawi – la­gets sstörs­ta pro­fil – som en­sam an­fal­la­re. En hyf­sat samtrim­mad el­va, som gjor­de det skap­ligt i kva­let, men där allt för få spe­la­res spe­lat i Eu­ro­pa. Så här: det är en prakt­sen­sa­tion om la­get tar sig vi­da­re­vid från grup­pen.

Mo­ham­med Al-sahlawi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.