De se­nas­te pro­tes­ter­na mot re­gi­men star­ta­de på fot­boll­släk­ta­ren och fort­sat­te sen ute på ga­tor­na där kri­ti­ken väx­te Jag hop­pas att det sker väl­digt, väl­digt snart

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

De som föl­jer allsvenskan fun­de­rar kanske mest på om Sa­man Ghoddos ska få chan­sen att roc­ka även i VM. Men för res­ten av värl­den är det möj­li­gen and­ra sa­ker som poc­kar på upp­märk­sam­he­ten när Iran ska ta sig an Por­tu­gal, Spa­ni­en och Ma­roc­ko.

I en tid Do­nald Trump sä­ger upp kärn­va­pen­av­ta­let med Iran, där Is­ra­el at­tac­ke­rar irans­ka mål in­ne i Sy­ri­en, där Iran och Is­ra­EL/USA står på var sin si­da i Pa­les­ti­na-kon­flik­ten och där Irans led­ning för all del än­nu in­te, år 2018, lå­ter kvin­nor gå på fot­boll, så dras lan­dets fot­bolls­lands­lag in i si­tu­a­tio­nen.

Och vill de in­te så ser lan­dets led­ning än­då till att de gör det.

Ma­soud Sho­jaei och Eh­san Haj­sa­fi var två spe­la­re i gre­kis­ka Pa­ni­o­ni­os som rätt så få kän­de till ut­an­för Irans och Gre­klands grän­ser. Men ef­ter att det irans­ka fot­boll­för­bun­det i au­gusti i fjol stängt av bå­da två på livs­tid så blev det liv i luc­kan.

Brot­tet? De ha­de med Pa­ni­o­ni­os mött Mac­ca­bi Tel Aviv i Eu­ro­pa Le­a­gue, och det är som be­kant ett is­ra­e­liskt lag.

– Haj­sa­fi och Sho­jaie har ing­en plats i Irans lands­lag läng­re… De gick över Irans rö­da lin­je, sa Mo­ham­med Re­za Da­var­za­ni, lan­dets sport­mi­nis­ter.

Av­stäng­da på livs­tid – spe­lar VM

Spe­lar­na ha­de, trots hot om bö­ter från Pa­ni­o­ni­os, väg­rat att spe­la bor­t­a­mö­tet i Is­ra­el, men det hjälp­te in­te. När de spe­la­de i re­tu­ren hem­ma i Gre­kland var det än­då nog för lan­dets led­ning att ra­san­de sät­ta ner fo­ten.

Men när för­bunds­kap­te­nen, por­tu­gi­sen Car­los Qu­i­e­roz, tog ut den pre­li­mi­nä­ra 35-man­na­trup­pen till VM i mit­ten av maj så var bå­de Haj­sa­fi och Sho­jaei med igen. Den sist­nämn­de, som så dags ha­de bytt klubb till AEK Aten, togs till och med ut re­dan i mars.

Re­kord­kort livs­tids av­stäng­ning? Ja. Och det är in­te helt en­kelt att pric­ka in vad det be­ror på. Men fot­bol­len är na­tio­nal­sport och oer­hört stor i Iran, var­je fram­gång fi­ras re­jält. Lik­som mot­gång­ar kan få he­la lan­det att dep­pa ihop.

Ja­mes Dor­sey, för­fat­ta­re till boken ”The Tur­bu­lent World of Midd­le East Soc­cer” be­rät­tar för den eng­els­ka tid­ning­en Independent om si­na te­o­ri­er.

– Ira­ni­er­na, lik­som folk i de fles­ta mel­la­nöstern­län­der, är gal­na i fot­boll. När Iran kva­li­fi­ce­ra­de sig till VM 1998 var det en helt otro­lig gläd­je­ex­plo­sion på ga­tor­na i Teheran. Fot­boll är den mest po­pu­lä­ra kul­tu­rel­la ytt­ring­en i lan­det och där­för är det livsvik­tigt för re­gi­men att ha kon­troll över den. En del av de här fi­ran­de­na har över­gått i an­ti-re­gim­pro­tes­ter, och de pro­tes­ter som drab­ba­de lan­det ti­di­ga­re i år star­ta­de på fot­boll­släk­tar­na, spe­ci­ellt bland de mind­re et­nis­ka grup­per­na i lan­det, sä­ger han.

Vi­la pro­tes­ter bland sup­port­rar

När re­gi­men, via sitt fot­boll­för­bund, stäng­de av Ma­soud Sho­jaei och Eh­san Haj­sa­fi så pro­te­ste­ra­des det vilt bland sup­port­rar­na, främst på so­ci­a­la me­di­er. Dess­utom, be­slu­tet ha­de i läng­den ock­så kun­nat in­ne­bä­ra att Iran släng­des ut från VM, då FI­FA för­bju­der all po­li­tisk in­bland­ning i si­na med­lems­län­ders fot­boll. Långsökt? In­te det mins­ta. Se­nast hös­ten 2006 var Iran av­stängt från Fi­fa-tur­ne­ring­ar för just det. Och skul­le Iran ha mis­sat VM på grund av re­gi­men ha­de det kun­nat le­da till sto­ra in­ter­na pro­blem i lan­det.

– De se­nas­te pro­tes­ter­na mot re­gi­men star­ta­de på fot­boll­släk­ta­ren och fort­sat­te sen ute på ga­tor­na där kri­ti­ken väx­te. Det MA­SOUD SHO­JAEI PROPAGERAR FÖR ATT vi­sar hur vik­tig fot­bol­len IRANS KVIN­NOR SKA FÅ GÅ PÅ FOT­BOLL är, och det fak­tum att de nu ta­git med de två av­stäng­da spe­lar­na igen be­vi­sar det yt­ter­li­ga­re, fort­sät­ter Ja­mes Dor­sey.

Ett fram­gångs­rikt VM för Iran, och med tan­ke på grupp­mot­stån­det så får kanske en tred­je­plats i grupp­spe­let räk­nas in där, skul­le in­ne­bä­ra in­te ba­ra stor gläd­je för lan­dets man­li­ga fot­bolls­sup­port­rar, ut­an kanske ock­så lät­ta upp stäm­ning­en för de kvinn­li­ga sup­port­rar­na. Ma­soud Sho­jaei har länge öp­pet pro­pa­ge­rat för att Irans kvin­nor ska tillå­tas på are­nor­na, och på­ta­la­de det i ett mö­te med Irans pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni så sent som för ett år se­dan.

– Jag hop­pas att det sker, väl­digt, väl­digt snart, sa Sho­jaei då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.