SKA SKRI­VA HISTO­RIA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

EGYP­TEN n Lands­la­get lär in­te skri­va fot­bolls­hi­sto­ria un­der VM, men Es­sam El-ha­da­ry kom­mer till Ryss­land med ny­väs­sad pen­na. Får 45-åring­en spel­tid, vil­ket är högst san­no­likt, blir han Vm-histo­ri­ens älds­te spe­la­re. Den minst sagt ru­ti­ne­ra­de mål­vak­ten gjor­de lands­lags­de­but re­dan 1996 och spe­la­de fem mat­cher i Vm-kva­let.

– 45 är ba­ra en siff­ra. Den som ser mig påå pla­nen vet ing­et om min ål­der. Det en­da man be­hö­ver­ver för­stå är att jag ärr Egyp-egyp­tens bäs­ta mål­vakt,mål­vakt, sä­ger Es­sam am El-ha­da­ry till L’equi­pe.

Han harr spe­lat över 150 lands­kam­per­lands­kam­per och va­rit proff­proffs i 25 år, se­nast­nast i sau­dia­ra­bis­ka Al­taa­wal­taawoun FC. Det är en hyf­sad kar­riär för en spe­la­re som bb­lev kraf­tigt mota­mot­ar­be­tad av sin egen far. – Han vil­le in­te­te att jag skskul­le bli fot­bolls­spe­la­bolls­spe­la­re. Det hän­de­de till och med att han brän­debr upp

min ut­rust­ning, be­rät­tar El-ha­da­ry.

Ål­ders­re­kor­det in­ne­has av Fa­ryd Mon­dra­gon, den colom­bi­ans­ke mål­vak­ten som var 43 år och 3 da­gar när han vak­ta­de må­let mot Ja­pan 2014. Pat Jen­nings, Pe­ter Shil­ton och Di­no Zoff är and­ra bur­väk­ta­re som har spe­lat VM­fot­boll ef­ter att ha pas­se­rat 40-strec­ket. Tho­mas Ra­vel­li var ba­ra barnet, 34 år, när han blev brons­hjäl­te i USA 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.