”AV­GÅ? EN FÖROLÄMPNING ATT ENS STÄL­LA FRÅ­GAN”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

URU­GU­AY n Det är för­mod­li­gen den sista Vm-tur­ne­ring­en för Lu­is Suá­rez, 31, Edin­son

Ca­va­ni, 31 och Di­e­go Godín, 32. Men even­tu­ellt ock­så sista sväng­en för man­nen som har sett dem växa upp till su­per­stjär­nor.

Óscar Tabá­rez, 70, tog över Uru­gu­ays lands­lag ef­ter att lan­det mis­sat Vm-slut­spe­let 2006 och i sin and­ra se­jour som för­bunds­kap­ten är han nu in­ne på sitt tolf­te år. VM i Ryss­land blir hans fjär­de. I prin­cip varen­da spe­la­re i da­gens lands­lag har sla­git ige­nom un­der hans väg­led­ning.

Men VM i Ryss­land blir even­tu­ellt den sista sväng­en för Tabá­rez. Un­der Co­pa Ame­ri­ca för två år se­dan sågs han sit­tan­de i en rull­stol, och när frå­gor­na blev för många be­rät­ta­de den oer­hört po­pu­lä­re för­bunds­kap­te­nen att han drab­bats av nerv- och mus­kel­sjuk­do­men Guil­lain-bar­ré-syndrom.

– Det finns da­gar då jag kan rö­ra mig ut­an pro­blem. And­ra da­gar är det vär­re, be­rät­ta­de han när han gick ut med sjuk­doms­be­ske­det. Frå­gan om han skul­le av­gå som för­bunds­kap­ten gjor­de ho­nom dock för­ban­nad.

– Det är en förolämpning att ens stäl­la frå­gan. Ing­et i mitt jobb, el­ler sät­tet jag ar­be­tar med spe­lar­na, kom­mer att för­änd­ras. Jag kom­mer att fort­sät­ta som trä­na­re för Uru­gu­ay – åt­minsto­ne tills re­sul­ta­ten sä­ger nå­got an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.