Fi-Sti­na tar kam­pen för kvin­nor – på pla­nen

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Bib­li­o­te­ket på Kor­te­da­la torg blir kvar i sam­ma lo­ka­ler, det sä­ger Le­na Ols­son Lan­dén, förs­ta vice ord­fö­ran­de i Öst­ra Gö­te­borgs stads­dels­nämnd. I vec­kan träf­fa­de hon re­pre­sen­tan­ter från Räd­da Kor­te­da­la bib­li­o­tek.

– Jag är glad att det blir kvar för det är så för­knip­pat med tor­get. Jag hop­pas ock­så kun­na be­hål­la så myc­ket som möj­ligt, till ex­em­pel läx­hjälp, så att det ska kun­na bli bra. Men det är klart att det blir kon­se­kven­ser när man skär ner.

Spar­kra­vet på tre mil­jo­ner kro­nor från stads­de­lens po­li­ti­ker lig­ger kvar vil­ket kom­mer in­ne­bä­ra ned­skär­ning­ar i per­so­na­len och mind­re lo­ka­ler. En ut­red­ning på­går just nu om att in­hy­sa Häl­so­te­ket och Ak­ti­vi­tets­tor­get.

FOTO: TOBIAS HOLMGREN

STAN­NAR. Bib­li­o­te­ket får va­ra kvar i si­na nu­va­ran­de lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.