Man på­träf­fa­des med 78 ki­lo knark i bi­len

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Ka­rin Eu­re­ni­us ka­rin.eu­re­ni­us@go­te­borg­di­rekt.se

När man­nen stop­pa­des i sin bil i Gam­lesta­den hit­ta­de po­li­sen fle­ra kar­tong­er. In­ne­hål­let vi­sa­de sig va­ra 78 ki­lo nar­ko­ti­ka till ett vär­de av när­ma­re 20 mil­jo­ner kro­nor.

Vårt mål är ju att vi ska kun­na er­bju­da så bra ser­vice att dom än­då väl­jer att an­non­se­ra si­na lä­gen­he­ter här.

Ut­bu­det på lä­gen­he­ter på Boplats kan kom­ma att krym­pa än­nu mer.

Många pri­va­ta vär­dar över­vä­ger att läm­na por­ta­len en­ligt en ny un­der­sök­ning som Fas­tig­hets­ä­gar­na gjort. En kon­kur­re­ran­de platt­form kan re­dan va­ra på gång. Bak­grun­den är att Boplats, som idag de­lägs av Fas­tig­hets­ä­gar­na, till års­skif­tet kom­mer att bli helt kom­munägt en­ligt ett be­slut i kom­mun­sty­rel­sen i hös­tas.

Det in­ne­bär ock­så att de pri­va­ta vär­dar­nas möj­lig­he­ter att gå på an­nat än kö­tid när man väl­jer hy­res­gäst för­svin­ner.

Nu kom­mer an­ta­let kö­da­gar att va­ra helt av­gö­ran­de, vil­ket Hem & Hy­ra ti­di­ga­re rap­por­te­rat om.

Vill läm­na för an­nat

En­ligt en ny un­der­sök­ning som bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen gjort är det nu fle­ra pri­va­ta vär­dar som vill läm­na mark­nads­plat­sen.

– Vi gjor­de ju en lik­nan­de un­der­sök­ning för nå­got år se­dan och den vi­sa­de att nio av tio var be­red­da att läm­na Boplats i och med det be­slu- tet. Nu var det än­nu fler, sä­ger Ri­kard Ljung­gren, an­sva­rig för nä­rings­po­li­tis­ka frå­gor på Fas­tig­hets­ä­gar­na i Gö­te­borg. Var­för vill de läm­na?

– Vi har haft ett fun­ge­ran­de sy­stem där de kom­mu­na­la gått på kö­tid och de pri­va­ta vär­dar­na har kun­nat lö­sa det även för dem som in­te har lång kö­tid. I dag kan de väl­ja fri­a­re men ef­ter års­skif­tet blir kra­vet att man går på kö­tid, sä­ger han.

I hös­tas rap­por­te­ra­de Gö­te­bor­gDi­rekt om att det pub­li­ce­ras fär­re och fär­re lä­gen­he­ter på Boplats. För­ra året bi­drog de pri­va­ta vär­dar­na med mer än hälf­ten, över 3 500. De all­män­nyt­ti­ga pub­li­ce­ra­de un­ge­fär 3 300 lä­gen­he­ter.

En­ligt Ri­kard Ljung­gren ser man på Fas­tig­hets­ä­gar­na nu över möj­lig­he­ten att star­ta en marknadsplats som lik- nar Boplats, för de pri­va­ta vär­dar­na.

– Det finns öns­ke­mål om det och det spå­ret job­bar vi på, sä­ger han. Som en kon­kur­rent till Boplats?

– Ab­so­lut, det kan man sä­ga.

Ma­ria Mey­er-Martins, vd för Boplats Gö­te­borg, hop­pas dock att pri­va­ta hy­resvär­dar ska väl­ja att stan­na på Boplats och an­non­se­ra si­na lä­gen­he­ter där även ef­ter att de nya ägar­di­rek­ti­ven trä­der i kraft.

Kon­kur­re­ran­de platt­form

– Vi tyc­ker det är jät­tetrå­kigt om de be­stäm­mer sig för att läm­na. Vårt mål är ju att vi ska kun­na er­bju­da så bra ser­vice att dom än­då väl­jer att an­non­se­ra si­na lä­gen­he­ter här, sä­ger hon. Vad tän­ker du om en kon­kur­re­ran­de platt­form?

– Min roll ut­i­från de di­rek­tiv vi har är att se till att få så bra re­sul­tat som möj­ligt och få in så många lä­gen­he­ter som möj­ligt. Det är jät­tetrå­kigt, men jag kan in­te ha så myc­ket syn­punk­ter på det. Det där hand­lar om po­li­tis­ka be­slut, sä­ger hon.

FOTO: MOSTPHOTOS/FAS­TIG­HETS­Ä­GAR­NA

PENNYGÅNGEN. Ett av de om­rå­den som ägs av en pri­vat hy­resvärd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.