EXPERIMENT EL­LER NYA MÖJ­LIG­HE­TER

För­äld­rar är oro­a­de, men Ka­rin Plei­jel (MP) är po­si­tiv. Åsik­ter­na om nya Kvi­bergs­sko­lan går isär.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Jo­se­fin Gabri­el­son 072-0195887

Ett experiment el­ler en mo­dern sko­la som sat­sar di­gi­talt. Åsik­ter­na om den nya Kvi­bergs­sko­lan går isär. – Al­la vi kän­ner sö­ker sig bort från Kvi­bergs­sko­lan, sä­ger för­äl­dern Henrik Richard. Ar­be­tet med att fär­dig­stäl­la den nya Kvi­bergs­sko­lan på­går just nu för fullt. Sko­lan be­står dels av en bygg­nad för F-3 som in­vigs re­dan till höst­ter­mi­nen, dels av en stör­re bygg­nad för års­kurs 4-9 som står klar i au­gusti 2019.

Men ny­byg­ga­ran­dan har grum­lats av oro från för­äld­rar som stäl­ler sig frå­gan­de till un­der­vis­nings­for­mer­na. Bland an­nat har sko­lan ut­for­mats med fle­ra öpp­na ytor, mind­re rum och så kal­la­de bas­rum där ele­ver­na ska cir­ku­le­ra be­ro­en­de på äm­ne. De tra­di­tio­nel­la klas­ser­na har ock­så bytts ut mot ar­bets­lag där 90 ele­ver i oli­ka åld­rar ska in­gå.

Kri­tisk till det di­gi­ta­la

Henrik Richard som är för­äl­der till en elev som går i mel­lan­sta­di­et är en av de för­äld­rar som är kri­tis­ka. Han stäl­ler sig fram­för allt frå­gan­de till den di­gi­ta­la in­rikt­ning­en som in­ne­bär att ele­ver­na har till­gång till mo­bil­te­le­fo­ner och I- pads un­der skol­da­gar­na.

– Jag vet hur fast vår son sit­ter med mo­bi­len på fri­ti­den och det är det sto­ra trä­toäm­net hem­ma. Om he­la skol­da­gen ser ut så vet jag in­te hur det ska gå. Det kom- mer krä­vas oer­hörd ener­gi från lä­rar­na och den har jag in­te rik­tigt mött på Kvi­bergs­sko­lan. Där har det slu­tat mas­sor av lä­ra­re och va­rit vi­ka­ri­er i all oänd­lig­het, sä­ger han.

”Finns na­tio­nell stra­te­gi”

Mi­kael Park­näs, rek­tor på Kvi­bergs­sko­lan är av en an­nan upp­fatt­ning. Han me­nar att det finns en na­tio­nell stra­te­gi för sko­lans di­gi­ta­li­se­ring och att man in­te sär­skil­jer sig från de fles­ta and­ra sko­lor.

– Man kan in­te väl­ja en sko­la idag som in­te har di­gi­ta­la verk­tyg. Vi kom­mer job­ba jät­te­myc­ket med att ele­ver­na ska lä­ra sig om de ne­ga­ti­va sa­ker­na kring di­gi­ta­li­se­ring. Och vi an­vän­der ett sy­stem där lä­ra­ren kan se på sin plat­ta vad var­je elev

Jag vet in­te om jag vill att min son ska va­ra med i det här ex­pe­ri­men­tet. Al­la som vi kän­ner har sökt sig bort från Kvi­bergs­sko­lan.

gör på sin I-pad.

Stäl­ler in­te det orim­ligt höga krav på lä­rar­na?

– Det är li­ka­dant på al­la sko­lor i Sve­ri­ge. Vi pra­tar med ele­ver­na om att plat­tor­na in­te är till för lek och spel ut­an för lä­ran­de. Vi har en plan för hur vi ska han­te­ra det. Är det in­te li­te na­ivt? – Jag tyc­ker in­te det. Vi mås­te hit­ta vägar att han­te­ra det.

Ka­rin Plei­jel (MP), ord­fö­ran­de i Gö­te­borgs in­te­ri­mis­tis­ka grund­sko­le­nämnd och skol­kom­mu­nal­råd me­nar att det är upp till var­je rek­tor hur och i vil­ken om­fatt­ning de di­gi­ta­la verk­ty­gen an­vänds.

– Om det fun­ge­rar så är det klart att man kan gö­ra det. Myc­ket hand­lar om att lä­rar­na är duk­ti­ga i sitt le­dar­skap och sät­ter grän­ser. Det är ing­en ra­ket­forsk­ning. Men ha­de jag va­rit rek­tor ha­de jag va­rit mer re­strik­tiv med det.

Sam­ma mo­dell på sko­lor

En­ligt Plei­jel är de nya skol­bygg­na­der­na ut­for­ma­de ef­ter Gö­te­borgs rampro­gram och att fle­ra and­ra sko­lor byggts en­ligt sam­ma mo­dell.

– Vi har Tors­lan­da­sko­lan och Fre­ja­sko­lan ex­em­pel­vis. Vi har in­te haft nå­got ra­maskri in­nan. Det­ta är nå­got gö­te­bor­gar­na får vän­ja sig vid.

Men kan du för­stå att det upp­står frå­gor och oro?

– Ja. Men vi vill ifrån ga­pa­och- svälj- un­der­vis­ning­en och istäl­let att bar­nen ska sam­ar­be­ta och lä­ra sig tän­ka själv­stän­digt. I de här lo­ka­ler­na ges möj­lig­he­ter för en mer mo­dern pe­da­go­gik.

Men för­äl­dern Henrik Richard är in­te helt över­ty­gad.

– Jag vet in­te om jag vill att min son ska va­ra med i det här ex­pe­ri­men­tet. Al­la som vi kän­ner har sökt sig bort från Kvi­bergs­sko­lan. Jag tyc­ker man lyss­nar då­ligt på den oro som finns.

FOTO: JO­SE­FIN GABRI­EL­SON

NYA MÖJ­LIG­HE­TER. I de här lo­ka­ler­na ges möj­lig­he­ter för en mer mo­dern pe­da­go­gik, sä­ger Ka­rin Plei­jel (MP).

AR­BETS­PLATS. Pon­tus Jons­son är en av många snic­ka­re som ar­be­tar för att fär­dig­stäl­la sko­lan till höst­ter­mi­nen bör­jar.

SKELETT. Hös­ten 2019 ska sko­lan för års­kurs 4-9 va­ra fär­dig och hy­sa 720 ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.