Ung­do­mar kan på­ver­ka i nytt råd

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Jo­se­fin Gabri­el­son 072-0195887 jo­se­fin.gabri­el­son@go­te­borg­di­rekt.se

När man­nen stop­pa­des i sin bil i Gam­lesta­den hit­ta­de po­li­sen fle­ra kar­tong­er. In­ne­hål­let vi­sa­de sig va­ra nar­ko­ti­ka till ett vär­de av när­ma­re 20 mil­jo­ner kro­nor. Till­sla­get som gjor­des av in­sats­styr­kan fö­re­gicks av spa­ning mot en last­bil som stod par­ke­rad vid Aröds in­du­stri­väg. Ef­ter att po­li­sen vän­tat på plat­sen en halv­tim­ma dök den nu miss­tänk­te man­nen som är i 40-års­ål­dern upp i en bil. Till­sam­mans med last­bils­chauf­fö­ren hjälp­tes de åt att las­ta över kar­tong­er i bi­len in­nan han åk­te där­i­från.

När in­sats­styr­kan stop­pa­de man­nen i höjd med av­far­ten Gam­lesta­den/ Marieholm gjor­des ett snabb­test av in­ne­hål­let i kar­tong­er­na. Det vi­sa­de sig be­stå av 78 ki­lo am­fe­ta­min till ett vär­de av runt 19,7 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är ett oer­hört stort be­slag. Grän­sen för grovt nar­ko­ti­kabrott går vid fem ki­lo, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jo­nas Ar­vids­son om be­sla­get som gjor­des i de­cem­ber i fjol.

Man­nen som först häv­da­de att han hit­tat kar­tong­er­na på ga­tan, med­ger se­dan in­bland­ning i för­hör:

” Jag skul­le kö­ra las­ten från punkt A till punkt B.”

Rät­te­gång­en mot man­nen som ris­ke­rar ett 10- årigt fäng­el­se­straff in­leds i näs­ta vec­ka. Last­bils­chauf­fö­ren sit­ter fort­fa­ran­de häk­tad un­der ti­den för­un­der­sök­ning­en mot ho­nom på­går.

– Det må­let kom­mer bli än­nu mer in­tres­sant ef­tersom vi tror att han har en stör­re roll i det­ta, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jo­nas Ar­vids­son.

FOTO: PO­LI­SEN

TILL­SLAG. Am­fe­ta­min till ett vär­de av näs­tan 20 mil­jo­ner kro­nor hit­ta­des i man­nens bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.