”Jäm­ställd­het blir ing­en val­frå­ga”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv mås­te nå ut till fler med sin po­li­tik för att lyc­kas i va­let. Det är stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­sons be­stäm­da upp­fatt­ning. Men de käm­par i mot­vind.

– Jäm­ställd­het är på nå­got sätt pa­rad­gre­nen för dem så det är in­te för­vå­nan­de att det är vad de fo­ku­se­rar på i Gö­te­borg. De be­dri­ver un­ge­fär sam­ma po­li­tik på al­la ni­vå­er, även om de på kom­mu­nal ni­vå kan kopp­la det till lo­ka­la frå­gor som vill­kor på oli­ka ar­bets­plat­ser.

Un­der man­dat­pe­ri­o­den har de gått ur det röd-grön­ro­sa sam­ar­be­tet i Gö­te­borg. Hur på­ver­kar det?

– Jag skul­le tro att det är en för­del för dem i hös­tens val att in­te va­ra allt­för starkt bund­na till So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. De kom­mer att bli rätt hårt an­sat­ta in­för va­let och jag tror att de kom­mer att för­lo­ra rös­ter. Ur röst­syn­punkt skul­le det kun­na smit­ta av sig på Fi om de lig­ger allt­för nä­ra.

Vad är det som ta­lar för el­ler emot Fi i det här kom­mu­nal­va­let i Gö­te­borg?

– Det häng­er ju på vil­ka frå­gor som kom­mer att kom­ma upp i val­rö­rel­sen. Den frå­ga man kan ana sig till kom­mer do­mi­ne­ra här i Gö­te­borg är Väst­län­ken, och den har ju in­te FI nå­gon upp­fatt­ning om egent­li­gen.

– Fi är ett re­la­tivt li­tet par­ti. Nu lig­ger de in­te långt över spär­ren till Kom­mun­full­mäk­ti­ge så ris­ken finns att de in­te får till­räck­ligt med rös­ter för att stan­na kvar i Gö­te­borg. Jag tror in­te att de har en så stor grupp av kärn­väl­ja­re, så det krävs att de når ut till fler för att kla­ra det i hös­tens val.

Hur be­ro­en­de är Fi i Gö­te borg av hur det går för par­ti­et på riks­ni­vå?

– Tre av fy­ra väl­ja­re rös­tar li­ka­dant på riks­ni­vå och kom­mun­ni­vå. Det in­ne­bär att vad de gör på riks­ni­vå på­ver­kar ut­fal­let på kom­mun­ni­vå i stor om­fatt­ning. Så lyc­kas par­ti­le­da­re Gud­run Schy­man och and­ra i Fi nå ut på riks­ni­vå så blir det en för­del för par­ti­et här i Gö­te­borg ock­så.

I för­ra va­let fick Fi 3,96 pro­cent av rös­ter­na i Gö­te­borg – hur går det i hös­tens val tror du?

– Jag tror in­te att de ökar, jag tror sna­ra­re att de mins­kar nå­got. Var­för? – Jäm­ställd­he­ten kom­mer in­te att bli en så cen­tral frå­ga i hös­tens val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.