En man kniv­sku­ren av okänd på De­cem­ber­ga­tan

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

ASTRONOMGATAN Ons­dag 11 april Kloc­kan 01.38

Bil­brand. Vid Astronomgatan i Berg­sjön bör­jar det brin­na i en par­ke­rad bil. Nå­gon har kros­sat en ru­ta till bi­len och slängt in nå­got bränn­bart i bi­len som bör­jat brin­na.

DE­CEM­BER­GA­TAN Mån­dag 9 april Kloc­kan 18.35

Miss­han­del, grov. Po­li­sen får in ett te­le­fon­sam­tal via SOS om att en man ska ha bli­vit kniv­sku­ren vid en bo­stad vid De­cem­ber­ga­tan. En­ligt de upp­gif­ter som läm­nas på te­le­fon så har en man av okänd an­led­ning at­tac­ke­rat den ska­da­de ut­an­för fas­tig­he­ten. På plats fanns även en an­nan man, vän till den ska­da­de. De bå­da har se­dan ta­git sig upp i en lä­gen­het och lar­mar po­lis. Den man som ut­fört gär­ning­en upp­ges ha läm­nat plat­sen spring­an­de. Den ska­da­de har av­förts med hjälp av am­bu­lans till sjuk­hus, tro­li­gen lind­rigt ska­dad.

GRÅBOVÄGEN Sön­dag 8 april Kloc­kan 01.21

Ska­de­gö­rel­se. På Gråbovägen brinner en par­ke­rad per­son­bil. Rädd­nings­tjäns­ten var på plats och släck- te. Po­lis­pa­trul­len skrev an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se ge­nom brand.

UT­BY Lör­dag 7 april Kloc­kan 15.19

Rån väp­nat. En per­son skjuts i sam­band med ett rån i hem­met i Ut­by. Fle­ra maske­ra­de rå­na­re i vi­ta skydds­dräk­ter, ove­ral­ler, rå­nar en per­son i den­nes bo­stad, oklart vad man fått med sig. Man­nen skjuts i be­net i sam­band med hän­del­sen. Rå­nar­na läm­nar se­dan i två bi­lar men när en av rån­bi­lar­na skall läm­na kroc­kar den och blir obruk­bar. Rå­nar­na tar då till fots och un­der flyk­ten rå­nar de en per­son på den­nes bil och läm­nar i rikt­ning mot Par­til­le. Rå­nar­na är be­väp­na­de och skall be­trak­tas som far­li­ga. Fle­ra patrul­ler till om­rå­det för att hjäl­pas åt för att för­sö­ka fånga in de in­blan­da­de.

E45 MARIEHOLM Lör­dag 7 april Kloc­kan 07.37

Ratt­fyl­le­ri. En patrull stan­nar och kon­trol­le­rar en bi­list. Bi­len kon­trol­le­ras på E45:an i höjd med Marieholm. Vi­sar sig att fö­ra­ren kan miss­tän­kas för dro­gratt­fyl­le­ri samt sak­nar kör­kort. Han får föl­ja med patrul­len för prov­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.