Par­ham Pa­zoo­ki

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSHELG -

Ål­der: 33 år. Från: Högs­bo. Yr­ke: Mu­si­ker, låt­skri­va­re, rap­pa­re.

Bak­grund: De­bu­te­ra­de med al­bu­met ”Pojk” 2014. Vann pri­set Årets hip­hop på Ma­ni­fest­ga­lan 2015. Sam­ma år vann han ka­te­go­rin Årets mu­sik av Nö­jes­gui­den. 2016 kom and­ra al­bu­met ”Hem­ma här”, som pre­cis som de­bu­ten fick god re­spons av kri­ti­ker­na.

Ak­tu­ell: Med nya al­bu­met ”Tors­ken”, som pre­cis har kom­mit, och med spel­ning på Pus­ter­vik den 27 april. Tur­nén star­ta­de fre­da­gen den 13 april i Stockholm.

Fus­kar: Med li­te film. ”Jag har gjort li­te si­do­gre­jer, som en kort­film med Ti­mo Rä­i­sä­nen. Låg­bud­get. Kul, jag har stor re­spekt för skå­de­spe­lan­det.”

– Du vet, ira­ni­er är pat­ri­o­ter och stol­ta över sin histo­ria, sä­ger Par­ham.

Det mesta av mu­si­ken och tex­ter­na till ”Tors­ken” kom i vå­ras och som­ras un­der en pe­ri­od av in­spi­ra­tion.

– Då var det skönt att skri­va. Jag var glad. Det var vår och som­mar och jag ha­de pre­cis kom­mit ut ur en mörk pe­ri­od. Så, ja, jag blev li­te ma­nisk. Mås­te kol­la upp om jag är bi­po­lär, sä­ger han frankt.

Psy­ket har ut­ma­nat ho­nom

För trots det kre­a­ti­va flo­wet har Pa­ra­ham ock­så fått job­ba hårt med skift­ning­ar i psy­ket.

– Jag har haft pe­ri­o­der av de­pres­sio­ner och gått på an­ti­de­pres­si­va, fått hjälp av en psy­ko­log. Det har va­rit job­bigt, som om det in­te ska gå över. Det har in­te va­rit så att jag har skri­vit mig ur det. För i de­pres­sio­nen är jag för själv­kri­tisk, job­big mot mig själv och har ing­en ener­gi. Men jag har pra­tat med and­ra som är käns­lo­styr­da och de sä­ger att krop­pen sä­ger ifrån, för­kla­rar han upp­rik­tigt.

– I de pe­ri­o­der­na tit­tar jag ba­ra på tv­se­ri­er. Jag or­kar in­te stres­sa. Jag tror det är mitt na­tur­li­ga tem­po, fort­sät­ter han med ett le­en­de som glitt­rar till i ögo­nen.

Men nu är det dags att kom­ma ut på vägar­na med det nyss kom­na al­bu­met. Den 27 april gäs­tar han och hans crew Pus­ter­vik.

– Jag kom­mer kö­ra en ny li­veshow och det blir en vår­tur­né med den. Se­dan ska jag till Iran, för­kla­rar Par­ham, som för­u­tom mu­si­ken och text­för­fat­tan­de hit­tat en ny hob­by.

– Jag har en ana­log ka­me­ra med en rull­le med 36 bil­der. Jag fång­ar stun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.