Nu vill Jen­nie Abra­ham­son sat­sa mer på egen mu­sik

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSHELG - Kai Mar­tin

Ar­tist i ”På spå­ret”och på Po­lar­pris­ga­lan. Hyll­nings­kon­ser­ter för Da­vid Bowie och Ka­te Bush i Gö­te­borgs­kon­sert­hus. Nu är Jen­nie Abra­ham­son till­ba­ka – för kon­sert med sin egen mu­sik.

På tio år har Jen­nie Abra­ham­son ut­veck­lat sin pop­mu­sik och tju­sat en allt stör­re ska­ra publik – in­te ba­ra i Sve­ri­ge. Nå­got som gav hen­ne job­bet som bå­de upp­värm­nings­akt och du­ett­part­ner för Pe­ter Gabri­el 2012.

– Det har fun­nits ex­tremt li­te stra­te­gi i det här. Jag har hop­pat av och på tåg. Har haft den go­da sma­ken att bå­de tac­ka ja och nej vid rätt till­fäl­len, sä­ger hon.

– Men att jag är mig själv och har mitt eget skiv­bo­lag gör ock­så att jag in­te be­hö­ver ta hän­syn. Jag har full­stän­dig konst­när­lig fri­het.

För­ra året kom hen­nes fem­te al­bum ”Re­ver­se­ri­es”, en plat­ta hon tur­ne­rat med se­dan dess. Men hon har ock­så hunnit med att hyl­la Sting på Po­lar­pris­ga­lan, sjunga Bowie i Gö­te­borgs kon­sert­hus, med­ver­ka som gästar­tist i ”På spå­ret” och va­ra en av två sång­ers­kor i den am­bi­tiö­sa hyll­ning­en till Ka­te Bush ny­li­gen i Kon­sert­hu­set.

– Det är mer lyx­jobb, som att få en di­a­mant för lång och tro­gen tjänst, sä­ger hon.

Så när hon gäs­tar Sto­ra Te­a­tern den 20 april är det med sin egen mu­sik och med sitt eget band. Och man får pas­sa på. I som­mar ska hon ta en pa­us från det mesta för att åka på so­lo­tur­né i höst.

– Det blir en ut­ma­ning. Min mu­sik är gjord för att spe­las med band, för­kla­rar Jen­nie Abra­ham­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.