Rans­gård: Lä­rar­na är grun­den för tryg­ga­re stad

Den cyk­lan­de mo­de­ra­ten pri­o­ri­terar­trygg­het – ser ut­an­för­skap som sta­dens störs­ta ut­ma­ning

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

In­te ens ett berg stop­par Mo­de­ra­ter­nas Jonas Rans­gård. Han cyklar över­allt. Till och med till top­pen av barn­do­mens lek­plats, Ram­ber­get. Här up­pe, 87 me­ter över ha­vet, är det mesta sig likt se­dan 1970-ta­let. Sta­den ne­dan­för har där­e­mot för­änd­rats.

– Jag fö­reslog att man skul­le byg­ga en re­stau­rang här in­för Keil­ler­sparks 100års­ju­bi­le­um. Så blev det in­te men här­i­från ser man många and­ra ny­byg­gen och bo­stads­om­rå­den som har växt fram. Det är ro­ligt att se, sä­ger han.

Sam­ti­digt ser Jonas Rans­gård ett tu­de­lat Gö­te­borg.

Där det på ena si­dan finns om­rå­den med låg ar­bets­lös­het och fö­re­ta­gen går som tå­get.

På and­ra si­dan är det fle­ra om­rå­den som har stort ut­an- för­skap och där ar­bets­lös­he­ten sna­ra­re går upp.

– Jag tror att det är den störs­ta ut­ma­ning­en för Gö­te­borgs fram­tid just nu, sä­ger han.

Han pe­kar på att po­li­sen har ut­sett 23 sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den i Sve­ri­ge, varav sju finns i Gö­te­borg. Om­rå­den som brot­tas med so­ci­a­la pro­blem och kri­mi­na­li­tet som po­li­sen har svårt att kom­ma till rät­ta med.

Otrygg­het all­var­ligt

Jonas Rans­gård tyc­ker att gäng­brotts­lig­het och skjut­ning­ar såklart är all­var­li­ga men gö­te­bor­gar­nas otrygg­het i var­da­gen är minst li­ka all­var­ligt. För ho­nom hand­lar trygg­het om att ha tak över hu­vu­det, en fun­ge­ran­de sko­la och att in­te va­ra rädd för att gå ute när det mörk­nat.

– Det blir så många and­ra be­hov som in­te känns så vik­ti­ga om man in­te kän­ner sig trygg i sin var­dag. Det kan va­ra svårt att kon­cen­tre­ra sig på läx­an om man in­te vet var man ska so­va. Och i vis­sa om­rå­den är det få som vå­gar an­mä­la brott.

I Gö­te­borg vill par­ti­et bland an­nat sat­sa på fler ka­me­ror och ord­nings­vak­ter. De vill ha mer be­lys­ning på ga­tor och torg. Bus­kar ska an­sas bätt­re och klot­ter ska bort. Enk­la åt­gär­der som ökar den upp­lev­da trygg­he­ten, me­nar Jonas Rans­gård.

– Om du är här up­pe på ber­get och var tred­je lam­pa är tra­sig blir det en an­nan käns­la än om de är he­la och ly­ser.

Jonas Rans­gård väx­te upp vid fo­ten av ber­get och tog cy­keln till Ram­berg­sko­lan och se­na­re Lund­by gym­na­si­et. Nu cy­kel­pend­lar han

Li­te slar­vigt ut­tryckt så finns det inga gäng­med­lem­mar med bra be­tyg. Det be­ty­der in­te att de är dum­ma, men de har in­te lyc­kats i vårt skol­sy­stem.

BARN­DO­MENS LEK­PLATS. Jonas Rans­gård (M) cyklar över­allt i Gö­te­borg. Här, 87, me­ter över ha­vet lek­te han som barn. Mo­de­ra­ter­na­har in­te haft mak­ten i Gö­te­borg se­dan 1994 – men se­nas­te va­let var jämnt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.