Kon­su­ment Gö­te­borg om no­tan

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

Re­kla­me­ra om mot­ta­ga­ren in­te har fått för­sän­del­sen

Frå­ga: Jag har sagt upp ett abon­ne­mang för att spa­ra peng­ar. Jag skul­le då skic­ka till­ba­ka den box jag har lå­nat och läm­na­de in den hos min mat­af­fär som är om­bud för pa­ket. Nu sä­ger de att box­en in­te kom­mit fram och krä­ver mig på fle­ra tu­sen kro­nor som jag in­te har. Vad kan jag gö­ra?

Svar: Box­en är ditt an­svar till dess att den kom­mit fram till ope­ra­tö­ren. Om den har kom­mit bort på vägen kan du re­kla­me­ra till det fö­re­tag som an­sva­rat för trans­por­ten. Då be­hö­ver du ett kol­li-id, trans­port-id el­ler nå­got lik­nan­de.

Då kan de för­sö­ka lo­ka­li­se­ra pa­ke­tet och ta re­da på vad som har hänt. Be­ro­en­de på re­spek­ti­ve trans­por­törs vill­kor kan du få oli­ka myc­ket i er­sätt­ning vid en re­kla­ma­tion.

Gente­mot ope­ra­tö­ren är det du som är an­sva­rig och där­med be­tal­nings­an­sva­rig för vär­det på box­en, vil­ket in­ne­bär att om du sak­nar id och in­te kan re­kla­me­ra, el­ler om trans­por­tö­rens vill­kor in­te ger dig nå­got i er­sätt­ning, får stå för he­la kost­na­den.

Flytt­stä­dar­na häv­dar det är vi som har smut­sat ner

Frå­ga: För fy­ra må­na­der se­dan sål­de vi vår lä­gen­het. Vi be­ställ­de flytt­städ­ning och de nya kö­par­na flyt­ta­de in någ­ra da­gar se­na­re. För nå­gon vec­ka se­dan ring­de kö­par­na och sa att städ­ning­en in­te va­rit bra, det ha­de va­rit smut­sigt på många stäl­len.

Nu vill de att vi ska re­kla­me­ra tjäns­ten till fö­re­ta­get som har gjort det. Fö­re­ta­get vill in­te er­sät­ta oss då de häv­dar att det är vi själ­va som smut­sat ner igen. Vad kan vi gö­ra?

Svar: När du har köpt en tjänst har du rätt att re­kla­me­ra fel i den­na i tre år. Du mås­te dock kla­ga så fort som möj­ligt ef­ter det att felet bor­de ha upp­täckts. Det är ock­så du som har be­vis­bör­dan för att det fun­nits ett fel i den ut­för­da tjäns­ten.

Vad gäl­ler just flytt­städ­ning blir det där­för svårt att re­kla­me­ra fel så lång tid ef­teråt, ef­tersom smuts är nå­got som upp­kom­mer na­tur­ligt ef­ter en viss tid. Smuts bor­de ha kun­nat upp­täc­kas di­rekt vid ut/in­flytt­ning­en och be­vis­bör­dan för att det in­te har upp­kom­mit ef­ter städ­ning­en blir svår att upp­fyl­la. Di­na chan­ser att få rätt är där­för små.

Vill du än­då få sa­ken prö­vad kan du gö­ra en an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den.

Där­för får te­le­o­pe­ra­tö­ren får hö­ja pri­set som den vill

Frå­ga: Min mo­bil­te­le­fo­no­pe­ra­tör har skic­kat ett sms till mig där de skri­ver att kost­na­den för mitt abon­ne­mang kom­mer änd­ras till 299 kro­nor per må­nad, idag be­ta­lar jag 199 kro­nor. Får de änd­ra på abon­ne­mang så?

Svar: Om ditt abon­ne­mang är obun­det får de gö­ra vil­ka för­änd­ring­ar de vill, ba­ra du får in­for­ma­tio­nen i så pass god tid att du hin­ner sä­ga upp av­ta­let om du in­te går med på för­änd­ring­en. Om ditt abon­ne­mang är bun­det får de som hu­vud­reg­ler in­te gö­ra någ­ra för­änd­ring­ar alls un­der bind­nings­ti­den.

Får de krä­va peng­ar för åter­stå­en­de mat och öl?

Frå­ga: För ett tag se­dan var jag och mi­na ar­bets­kam­ra­ter ute på af­ter-work. Vi var tio styc­ken och al­la åt och drack. Vi ha­de no­ta på bor­det. En ef­ter en drop­par säll­ska­pet av och be­ta­lar sin del av no­tan i kas­san på väg ut. Jag blev som van­ligt kvar till sist och när jag ska be­ta­la min del så vi­sar det sig att de vill ha yt­ter­li­ga­re 1000 kro­nor ut­ö­ver det jag ätit och druc­kit.

De me­nar att de in­te fått be­talt för tre hu­vud­rät­ter och fy­ra öl. Jag blir väl­digt ställd men tän­ker att det är väl någ­ra av ar­bets­kam­ra­ter­na som mis­sat att be­ta­la. Jag be­ta­lar och tän­ker att jag får krä­va till­ba­ka peng­ar­na på job­bet se­na­re.

Al­la mi­na ar­bets­kam­ra­ter är dock helt säk­ra på att de i al­la fall har be­talt för sin mat och på sin höjd mis­sat att be­ta­la nå­gon öl. De kan ock­så vi­sa med kvit­to el­ler kon­tout­drag att de be­talt för ma­ten.

Jag går till­ba­ka till re­stau­ran­ten och sä­ger att de mås­te gjort fel, i var­je fall vad gäl­ler ma­ten. Jag vi­sar al­la kvit­ton och kon­tout­drag men de väg­rar be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na. Kan de verk­li­gen gö­ra så?

Svar: Ju­ri­diskt sett har re­stau­rang­en in­gått ett munt­ligt av­tal med var och en av er i säll­ska­pet. Ni är allt­så in­te so­li­da­riskt an­sva­ri­ga för no­tan. Var och en är en­dast skyl­dig att be­ta­la för det som den har ätit och druc­kit.

För att re­stau­ran­ten ska kun­na krä­va dig på de peng­ar­na så ska de ock­så kun­na vi­sa att det är du som be­ställt ma­ten och ölen.

Jag tyc­ker att du ska gå till­ba­ka till re­stau­rang­en igen och krä­va att få till­ba­ka peng­ar­na och ar­gu­men­te­ra en­ligt ovan. Om de fort­sät­ter att väg­ra så bör du an­mä­la re­stau­ran­ten till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den.

FOTO: MOSTPHOTOS

BETALAT? Vem hål­ler egent­li­gen re­da på den de­la­de no­tan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.