Fo­ku­se­ra på ord­bo­ken, jag fix­ar No­bel­pri­set!

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - HEJ GÖTEBORG -

ag kan in­te på­stå att jag bryr mig jät­te­myc­ket om hur det ska gå med No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur i år, nu när Svens­ka Aka­de­mi­en skäm­mer ut sig på löp­sed­lar över he­la värl­den och hål­ler på att im­plo­de­ra likt en ne­u­tron­stjär­na.

Nej, mitt råd till No­bel­kom­mi­tén är: slu­ta oroa er för det, li­ta på mig och ge årets lit­te­ra­tur­pris till Ja­mes Ell­roy. Ba­ra hans LA-kvar­tett för­tjä­nar ett eget pris. Jag kan skri­va mo­ti­ve­ring och för öv­rigt ock­så ska­ka fram en no­bel­pris­ta­ga­re till näs­ta år, om så skul­le be­hö­vas.

Nej, det som oro­ar mig är hur det ska gå med Svens­ka Aka­de­mins verk­ligt vik­ti­ga upp­drag. Det där med att ”ar­be­ta uppå Svens­ka Språ­kets ren­het, styr­ka och hög­het”. Det upp­drag som främst ma­ni­fe­ste­rar sig i form av Svens­ka Aka­de­mi­ens ord­lis­ta och Svens­ka Aka­de­mi­ens ord­bok. Två ord­böc­ker med stor språk­lig auk­to­ri­tet som folk bor­de slå li­te i då och då när de är osäk­ra på ex­em­pel­vis stav­ning. Finns för öv­rigt ock­så som app till te­le­fo­nen.

Jag är ab­so­lut ing­en språk­ta­li­ban på nå­got sätt och anam­mar gär­na nya ord (minns hen-krö­ni­kan ti­di­ga­re i år). In­te hel­ler or­kar jag läng­re tja­ta på folk som in­te fat­tar att det IN­TE he­ter ”följ­dakt­li­gen” ut­an ”följakt­li­gen” pre­cis som det IN­TE he­ter ”öp­pen­hjärt­lig” ut­an ”öp­pen­hjär­tig”. MEN, nå­gon­stans går än­då grän­sen för vad man kan tå­la. Så när jag i veckan nåd­des av ett brev från en uni­ver­si­tets­stu­de­ran­de brast det. Brast och brast, för­res­ten... bäst be­skri­vet är nog att he­la säk­rings­skå­pet gick. Hen (bra ord), som tänkt sig en fram­tid med svens­ka språ­ket i centrum, ha­de en rad frå­gor till mig. En av frå­gor­na var or­da­grant ”Vad kä­nar du i lön?”. För­u­tom att det an­ting­en he­ter ”Vad tjä­nar du?” el­ler möj­li­gen ”Vil­ken är din lön?” så har jag in­te sett en mer gis­sad stav­ning av ett ord se­dan yngs­te grab­ben gick i förs­ta klass. Låt oss hop­pas att Svens­ka Aka­de­mi­en snart är på ba­nan igen ef­ter en väl­be­höv­lig ut­rens­ning och vi­ta­li­se­ring. För här finns jobb att gö­ra. Och lit­te­ra­tur­pri­set kan jag skö­ta om!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.