Berg­sjö­ba­det rustas upp i vår

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Fy­ra per­ma­nen­ta sten­gril­lar med till­hö­ran­de bän­kar ska fär­dig­stäl­las på vid Berg­sjö­ba­det un­der vå­ren. Det är Park- och na­tur­för­valt­ning­en som med hjälp av peng­ar från Bo­ver­ket ge­nom­för ar­be­tet. Det finns även pla­ner på att er­sät­ta vol­ley­boll­pla­nen med en lek­plats och att öka be­lys­ning­en på gång­vä­gen från tun­neln och fram till bad­plat­sen.

– Till näs­ta vår vill vi ta bort as­fal­ten och kant­ste­nen som går än­da ner till vatt­net för att få det mer strand­likt. Vi vill ock­så byg­ga fler bryg­gor, men där vän­tar vi på be­sked från Läns­sty­rel­sen, sä­ger Jo­han Blomqvist, pro­jekt­le­da­re Park- och na­tur­för­valt­ning­en.

På sön­dag bjuds all­män­he­ten in för att ge si­na öns­ke­mål. Det bjuds då på fi­ka och tips­pro­me­nad.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

UPP­RUST­NING. På sön­dag kl 13 bju­der kom­mu­nen in till vår­träff vid ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.