”Det är ing­et krut i Rans­gård”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ba­ra någ­ra få rös­ter gjor­de att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vann över Mo­de­ra­ter­na i för­ra va­let. Men om det blir makt­skif­te i höst av­gör små­par­ti­er­na, tror stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­son.

– Det är ju Mo­de­ra­ter­nas gam­la pa­rad­frå­gor det här med po­lis, för­svar och all­män trygg­het, så det är in­te alls kons­tigt att de fo­ku­se­rar på brotts­lig­het.

Är det stra­te­giskt smart att fo­ku­se­ra på det in­för va­let i Gö­te­borg?

– Ja. Det är en aktuell frå­ga. Och den är nä­ra kopp­lad till in­vand­rings­frå­gan, som kom­mer att bli en stor frå­ga i hös­tens val.

Vin­ner Mo­de­ra­ter­nas väl­ja­re på den kopp­ling­en?

– Ja, det kan de gö­ra. Mo­de­ra­ter­na har ju va­rit in­ne på att vi ska hål­la be­grän­sad in­vand­ring nu. Det är ju ing­en tve­kan om att Mo­de­ra­ter­na har dra­git åt det hål­let för att vin­na till­ba­ka väl­ja­re från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Vad är det som ta­lar för el­ler emot Mo­de­ra­ter­na i det här va­let i Gö­te­borg?

– Det be­ror på om det hän­der nå­got som ak­tu­a­li­se­rar frå­gor­na om brotts­lig­het och trygg­het fram­åt va­let. Se­dan är Mo­de­ra­ter­na de­l­an­sva­ri­ga för Väst­län­ken så om den frå­gan blir stor, som jag miss­tän­ker, så för­lo­rar de på det.

Att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har sut­tit vid mak­ten länge, är det nå­got som ta­lar för Mo­de­ra­ter­na?

– Det är ing­en tve­kan om att de skul­le kun­na åter­ta mak­ten i va­let. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har fått myc­ket kri­tik ef­tersom de upp­fat­tas som an­sva­ri­ga för det mesta. De har hel­ler ing­en led­ning idag som rik­tigt lyc­kas pro­fi­le­ra sig. Men det har in­te hel­ler Mo­de­ra­ter­na. Hur me­nar du? – Jag tyc­ker in­te att Jonas Rans­gård är en stark röst. Han har in­te lyc­kats dri­va frå­gor. Det är ing­et krut i ho­nom helt en­kelt.

Mo­de­ra­ter­na fick 22,33 pro­cent av rös­ter­na i för­ra va­let. Ba­ra någ­ra få skil­de dem från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Hur går det i höst?

– Det var ett lyc­kat re­sul­tat i för­ra va­let. Jag tviv­lar på att de når upp till den siff­ran rik­tigt.

Kan de än­då slå So­ci­al­de­mo­kra­ter­na?

– Ja, Det be­ror på från vil­ket si­da små­par­ti­er­na ploc­kar rös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.