Väst­ra Hi­sing­en och centrum är bäst på eko

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Jo­se­fin Gabri­el­son jo­se­fin.gabri­el­son@ go­te­borg­di­rekt.se

Två stads­de­lar stic­ker ut när det kom­mer till in­köp av eko­mat. Det är Ma­jor­na-Lin­né och Väst­ra Hi­sing­en, där mer än hälf­ten av livs­med­len är eko­lo­gis­ka.

När kom­mun­sty­rel­sen 2015 fö­re­sat­te sig att öka an­de­len eko­lo­gisk mat i kom­mu­nen var mål­sätt­ning­en att nå upp till 40 pro­cent av de to­ta­la ma­tin­kö­pen se­nast 2019. Men må­let nåd­des snab­ba­re än tänkt. Året där­på höj­des siff­ran till 50 pro­cent. Nå­got stads­de­lar­na Väst­ra Hi­sing­en och Ma­jor­na-Lin­né nu över­sti­git.

– Vi trod­de ald­rig att vi skul­le nå må­len så snabbt och vi har fort­satt att hål­la en hög ni­vå. Det är väl­digt ro­ligt, sä­ger mil­jö­kom­mu­nal­råd Ulf Kam­ne (MP).

Fy­ra stads­de­lar är ef­ter

Sam­ti­digt vi­sar siff­ror att in­kö­pen av eko­mat sjun­ker nå­got mel­lan 2016 och 2017. De fy­ra stads­de­lar som har en bit kvar är Lund­by, Ör­gryte-Här­lan­da, Nor­ra Hi­sing­en och Askim-Frölun­daHögs­bo. Här har man in­te nått upp till det gam­la må­let om 40 pro­cent eko­lo­gisk mat.

In­kö­pen av eko­lo­giskt kött har en­ligt Mil­jö­par­ti­et ökat or­dent­ligt och lig­ger nu på runt 70 pro­cent. Att eko­köt­tet ock­så kos­tar mer än and­ra ani­ma­lis­ka livs­me­del gör ock­så att in­kö­pen mins­kat.

– För kött är må­let tyd­ligt. Allt som sta­den kö­per in ska va­ra eko­lo­giskt. Mind­re in­köp av kött är en av de vik­ti­gas­te sa­ker vi kan gö­ra för kli­ma­tet, sä­ger Ulf Kam­ne.

FOTO: MOSTPHOTOS

NÅR MÅ­LEN. Två av stads­de­lar­na är bätt­re än de and­ra på att nå må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.