De nya håll­plats­ut­ro­pen för­vir­rar i Gam­lesta­den

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Jo­se­fin Gabri­el­son jo­se­fin.gabri­el­son@go­te­borg­di­rekt.se

”Näs­ta håll­plats: Gam­lestads torg”. Det nya nam­net har för­bryl­lat och upp­rört fle­ra gö­te­bor­ga­re som und­rat över det nya nam­net. Vi re­der ut vad som är vad.

Jag för­står att man und­rar, men det­ta är in­te sam­ma plats som Gam­lestads­tor­get.

– Att man änd­rar nam­net på en så hi­sto­riskt vik­tig plats ut­an de­batt el­ler in­for­ma­tion tyc­ker jag är hor­ri­belt. Jag vill in­te va­ra gam­mal­mo­dig, men jag tyc­ker att namn ska va­ra rätt, sä­ger Lars Bred, själv jour­na­list som upp­rörts av det nya nam­net Gam­lestads torg.

Det var för nå­gon må­nad se­dan när han åk­te 11:ans spår­vagn som han först re­a­ge­ra­de på ut­ro­pet. Först trod­de han att det ba­ra var fel på ut­ta­let, men när han se­dan såg en in­for­ma­tions­film som gjorts av Gö­te­borgs stad för att in­for­me­ra om byg­get av det nya re­se­cent­ru­met re­a­ge­ra­de han starkt.

– Den var även tex­tad och där stod det svart på vitt ”Gam­lestads torg”.

Har för­stå­el­se för frå­gor

På Kul­tur­för­valt­ning­en har man för­stå­el­se för att nam­net väc­ker frå­gor, men me­nar att det finns en för­kla­ring.

– Jag för­står att man und­rar, men det­ta är in­te sam­ma plats som Gam­lestads­tor­get, sä­ger Mats Sjö­lin, förstein­ten­dent på Kul­tur­för­valt­ning­en och fö­re­dra­gan­de i namn­be­red­ning­en.

Hans för­kla­ring är att det gam­la Gam­lestads­tor­get, som grun­da­des på 1890-ta­let, in­te läng­re finns. Plat­sen är nu­me­ra över­byggd, bland an­nat av Ar­til­le­ri­ga­tan, och idag åter­står ba­ra en ga­tu­a­dress med nam­net Gam­lestads­tor­get.

Vill und­vi­ka förvirring

För att in­te blan­da sam­man ga­tan med det nya tor­get vid re­se­cent­ru­met be­slu­ta­de Kul­tur­för­valt­ning­en 2013 att dö­pa tor­get till Gam­lestads torg.

– Det vo­re ock­så för­vir­ran­de om det nya tor­get het­te Gam­lestads­tor­get. Fram­för allt är det vik­tigt att und­vi­ka sam­man­bland­ning när blå­ljus­per­so­nal åker på ut­ryck­ning­ar och skri­ver in nam­net på sin GPS. Då kan det hand­la om mi­nu­ter, så det finns en om­tan­ke, sä­ger Hans Sjö­lin.

Ha­de det in­te va­rit bätt­re att hit­ta på ett helt nytt namn?

– Visst är det så, men det är väl som med allt an­nat. Det är in­te all­tid lätt att hit­ta på.

Finns det pla­ner på att änd­ra nam­net på fler torg och plat­ser i stan?

– Nej, nej. Grund­re­geln är att vi be­hål­ler nam­nen om det in­te finns sär­skil­da skäl.

Lars Bred kan för­stå tan­ke­gång­en, men tror in­te att Gam­lestads torg kom­mer att an­vän­das av gö­te­bor­gar­na själ­va.

– För taxi och ut­ryck­ning­ar, visst. Jag tror att det här är en frå­ga som en­ga­ge­rar många och ald­rig slår ige­nom i folk­mun.

ILLUSTRATION: ARKITEKTBYRÅN DESIGN/ PLATZER FAS­TIG­HE­TER AB/FOTO:PRI­VAT

NYTT. Det­ta är Gam­lestads torg. Ga­mel­stads­tor­get finns in­te läng­re, sä­ger Mats Sjö­lin på på Kul­tur­för­valt­ning­en. Lars Bred är en av många som för­vir­rats av det nya håll­plats­nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.