Så blir pol­len­sä­song­en i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Ka­rin Eu­re­ni­us

Den rik­ti­ga vår­vär­men med skön sol har kom­mit till Gö­te­borg. Men ge­ne­rellt har vå­ren va­rit bå­de sen och kall, vil­ket gjort pol­len­ni­vå­er­na mått­li­ga – än så länge. För nu kom­mer pol­len­smäl­len för de käns­li­ga.

GÖ­TE­BORG

Hit­tills har vå­ren bju­dit på lå­ga tem­pe­ra­tu­rer och en hel del snö på många håll i lan­det. Nå­got som för­se­nat pol­len­sä­song­en kon­sta­te­rar Ag­ne­ta Eke­bom, pol­len­ex­pert på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et som dri­ver saj­ten pol­len­rap­por­ten.

– Det är ovan­ligt sent i år. Det finns ju de som re­a­ge­rar på lå­ga hal­ter av pol­len ock­så och de har ju såklart känt av det här re­dan, sä­ger hon.

Mått­lig i Gö­te­borg

Ti­di­ga ar­ter som al och has­sel kan bör­ja blom­ma re­dan i ja­nu­a­ri. I da­gar­na vän­tar man att hal­ter­na av al bör­jar hö­jas i Stock­holms­om­rå­det, en­ligt hen­ne, men i Gö­te­borg be­räk­nas ni­vån fort­fa­ran­de va­ra mått­lig un­der fre­da­gen.

Här ver­kar den värs­ta pe­ri­o­den än­nu in­te ha bru­tit ut för pol­le­nal­ler­gi­ker­na. Men en vär­me­böl­ja med plus­gra­der och sol kan gö­ra blom­ning­en mer känn­bar.

– Progno­sen i Gö­te­borg är mått­li­ga hal­ter av bå­de aloch has­sel­pol­len just nu. Det är fort­fa­ran­de så pass kallt och blå­ser så myc­ket att hal­ter­na in­te är så höga som de skul­le kun­na va­ra, sä­ger Åslög Dahl, fors­ka­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet som sam­lar in mät­da­ta för si­dan pol­len­rap­por­tens räk­ning.

”Vär­re i Stock­holm”

En av ar­ter­na som för många är sy­no­nym med pol­le­nal­ler­gi är björk. Där ser det ut att bli en job­bi­ga­re vår för al­ler­gi­ker på östra si­dan av lan­det, me­nar hon.

– Här ser det ut att bli ett ge­nom­snitt­ligt pol­lenår när det gäl­ler björk. Det är vär­re i Stock­holm och på den si­dan, när det blå­ser där­i­från kan det bli be­svär­ligt.

När kan man vän­ta sig att björ­kar­na blom­mar i år?

– Det blir för­mod­li­gen i slu­tet av april. När det gäl­ler gräs som många ock­så kän­ner av bru­kar de go­da ny­he­ter­na med en kall och torr vår va­ra att det in­te ger så myc­ket gräspol­len, sä­ger Åslög Dahl.

FOTO: POL­LEN­RAP­POR­TEN/MOSTPHOTOS

SEN POLLENSÄSONG. Det kon­sta­te­rar Ag­ne­ta Eke­bom på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.