Nya ess i le­ken för Ste­fan Odel­berg

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kai Martin

Han pa­u­sa­de sin ”En talk talk show” för­ra året. Nu sik­tar han på come­back till hös­ten – än­nu bätt­re, med nya gäs­ter och med li­te mer ma­gi. – Det sist­nämn­da kom­mer vi gö­ra mer av, lo­var Ste­fan Odel­berg.

2017 tog han en väl­be­höv­lig pa­us, dels för and­ra upp­drag, dels för att lad­da bat­te­ri­er­na.

Men till i höst är Ste­fan Odel­berg till­ba­ka med sin full­ma­ta­de pro­duk­tion. Nu med gäs­ter som Jill John­son, Tho­mas Ra­vel­li, Tho­mas Pe­ters­son, Mar­koo­lio, Kee Mar­cel­lo, Ni­na Sö­derqvist, To­ne No­rum, Jo­han Bo­ding, Ga­len­ska­par­na An­ders Eriks­son och Per Frit­zell samt Linda Bengt­zing.

– Den här gång­en blir det ing­et hus­band. Istäl­let kör vi med dj El­le Rüx (egent­li­gen El­li­nor Ter­ve), för­kla­rar Ste­fan Odel­berg.

– Jag träf­fa­de hen­ne på ett jobb i Stock­holm. Hon är nå­gon som tar för sig, skri­ver eg­na lå­tar och är väl­digt färg­stark.

Hyss och käns­li­ga äm­nen

Den stän­di­ge si­de­kic­ken Hå­kan finns med för­stås och mäng­der med hyss och upp­tåg blan­dat med käns­li­ga, per­son­li­ga äm­nen.

– Jag kän­ner nu mi­na gäs­ter se­dan ti­di­ga­re och har job­bat med dem al­la. På det sät­tet tror jag att det blir lätt- are att sät­ta dem i si­tu­a­tio­ner, helt en­kelt för att de li­tar på mig, för­kla­rar han.

Tan­ken är dess­utom att kors­be­fruk­ta fö­re­ställ­ning­ar. Så kan ex­em­pel­vis Tho­mas Pe­ters­son och Mar­koo­lio får upp­dra­get att spe­la en bort­glömd sketch som An­ders Eriks­son och Per Frit­zell grävt fram ur Ga­len­ska­par­na ar­kiv.

– Ja, jag tror att man ska räk­na med över­rask­ning­ar, sä­ger Ste­fan Odel­berg.

Mö­tet med Lill-Babs

Se­nas­te om­gång­en av ” En talk talk show” gäs­ta­des han av Bar­bro ”Lill-Babs” Svensson. En min­nesvärd stund. Ste­fan Odel­berg blir all­var­lig.

– Hon var en un­der­bar män­ni­ska på och vid si­dan av sce­nen. Att jag lyc­ka­des få ner hen­ne och vad hon gav. Fan­tas­tiskt. Men jag trod­de hon skul­le fort­sät­ta för all­tid. Pre­cis som med Jer­ry Wil­li­ams, som jag pla­ne­ra­de skul­le va­ra med se­na­re. Jag trod­de jag kun­de vän­ta, sä­ger han.

– Nu är det näs­tan som Jer­ry och Lill-Babs tog varand­ra hand i hand och gick.

Jill John­son Tho­mas Ra­vel­li To­ne No­rum MÅNGA KORT I LE­KEN. Ste­fan Odel­berg gör come­back med ”En talk talk show” i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.