ÅK MED GAMLESTANS TUFFASTE GÄNG

Väl­kom­men på en tur med ång­lok och mo­dell­tåg på en un­dan­skymd ban­gård.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Jo­se­fin Gabri­el­son 072-0195887 jo­se­fin.gabri­el­son@go­te­borg­di­rekt.se

Det är förs­ta gång­en det åker ett ång­lok där­ne­re i Skan­di­a­ham­nen se­dan 60-ta­let.

På en un­dan­skymd ban­gård i ut­kan­ten av Gamlestaden finns ett him­mel­ri­ke för den tå­gin­tres­se­ra­de. Här sam­sas sto­ra ve­te­ran­lok med re­stau­rang­vag­nar och små mo­dell­järn­vä­gar – en mil­jö som var­je år loc­kar fle­ra film­in­spel­ning­ar. Nu på sön­dag bjuds all­män­he­ten in att åka ång­lok.

Längs en gro­pig grus­väg mel­lan Ma­ri­e­holms­le­den och Gam­lestads­vä­gen har den lil­la för­e­ning­en Bergs­la­ger­nas Järn­vägs­säll­skap sitt nav se­dan 1972. På ban­går­den trängs en im­po­ne­ran­de for­dons­flot­ta med en mängd tåg­vag­nar av oli­ka slag och ett 20-tal ång­lok, el­lok och die­sel­lok. Här hu­se­rar även Spår och tåg i Väst, en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion för ett 15-tal tåg­för­e­ning­ar i Västsve­ri­ge.

– Vi för­sö­ker be­va­ra vag- nar och lok till ef­ter­värl­den. De som föds om hund­ra år kanske vill se hur lo­ken såg ut, sä­ger Lars-Erik Karls­son, sty­rel­se­le­da­mot och ti­di­ga­re lok­fö­ra­re.

Be­söks av film­team

För­e­ning­en be­söks var­je år av in­spel­nings­team som vill få rätt mil­jö och tids­an­da i si­na fil­mer. Någ­ra ex­em­pel är En man som he­ter Ove, Ted - för kär­le­kens skull och tv­suc­cén Vår tid är nu.

– När Ove-fil­men var här skul­le jag kö­ra över en per­son. De an­vän­de en doc­ka som det in­te blev myc­ket kvar av, minns Lars-Erik.

– För för­e­ning­en är det bra när de kom­mer ef­tersom vi kan ta be­talt. Vi be­hö­ver få in nå­gon mil­jon om året för det är in­te gra­tis att dri­va det här.

Till­sam­mans med Spår och tåg i Väst får man även in peng­ar på re­sor som bo­kas av pri­vat­per­so­ner el­ler fö­re­tag. På sön­dag ar­ran­ge­ras ock­så tre tåg­re­sor där all­män­he­ten kan re­sa med ång­lok till Skan­di­a­ham­nen.

– Det är förs­ta gång­en vi gör det­ta och förs­ta gång­en det åker ett ång­lok där­ne­re i Skan­di­a­ham­nen se­dan 60-ta­let, be­rät­tar Pe­der Lid­bark, ord­fö­ran­de för Spår och tåg i Väst.

Al­la får kom­ma på be­sök

Vad många in­te vet är att man ock­så är väl­kom­men att närsom­helst be­sö­ka ban­går­den för att gå in i de gam­la tå­gen.

– Om man vill ha en gui­dad vis­ning är det bäst att man ring­er oss först, men man är all­tid väl­kom­men hit och tit­ta in i vå­ra lok och vag­nar, sä­ger Lars- Erik Karls­son.

”På väg att dö ut”

För den som fö­re­drar mi­ni­a­ty­rer och lek finns här även mo­dell­järn­vä­gar som bland an­nat ska vi­sas upp på mo­dell­järn­vägs­mäs­san som ock­så ar­ran­ge­ras i Gö­te­borg un­der hel­gen.

– Den här kun­ska­pen är på väg att dö ut. Där­för är det an­ge­lä­get att få hit unga män­ni­skor som är en­tu­si­as­ter, sä­ger Lennart Ber­gqvist, Spår och tåg i västs egen lok­dok­tor.

Vad är tjus­ning­en med att åka tåg?

– Du kan ju se Sve­ri­ge och sit­ta och äta och dric­ka nå­got gott, sä­ger Lars-Erik Karls­son.

FO­TO: JO­SE­FIN GABRI­EL­SON

SOM PÅ RÄLS. Säll­ska­pet har plats för bå­de sto­ra och små tåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.