Ned­skräp­ning bakom stor ils­ka i Löv­gär­det

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Jo­han­na Roos jo­han­na.roos@go­te­borg­di­rekt.se

Måt­tet är rå­gat för de bo­en­de om­kring Victo­ria Parks fas­tig­he­ter i Löv­gär­det. ”Pro­ble­met är att det in­te ba­ra är vå­ra hy­res­gäs­ter som skrä­par ner”, sä­ger Björn Pe­ter­son, om­rå­des­chef.

Sopp­å­sar som slängs rakt ut från lä­gen­he­ter­na. Mat­res­ter och blö­jor i di­ke­na.

Bo­en­de i Löv­gär­det har fått nog av skrä­pet. Sam­ti­digt me­nar fas­tig­hets­ä­ga­ren Victo­ria Park att man job­bar hårt för att hål­la ord­ning.

En flytt­kar­tong, ett tra­sigt tält, tom­ma chip­spå­sar, ett halv­fullt pa­ket knäc­ke­bröd, svar­ta sop­säc­kar, ci­ga­rett­fim­par... In­till en li­ten bäck lig­ger till och med en hel re­sår­madrass slängd.

Ett fler­tal bo­en­de i Löv­gär­det vitt­nar om sto­ra pro­blem med ned­skräp­ning kring Victo­ria Parks fas­tig­he­ter.

– Det har le­gat an­vän­da tam­pong­er, mat­res­ter, blö­jor och allt möj­ligt och det görs ingen­ting. Man ser hy­res­vär­dens städ­bi­lar och per­so­nal, men allt de gör är att by­ta pap­pers­kor­gar­na, sä­ger Jo­se­fi­ne Svärd, bo­en­de i om­rå­det.

Bo­en­de ploc­ka­de skräp

En an­nan bo­en­de tog eget ini­ti­a­tiv och gick ut och ploc­ka­de skräp vid en gång­väg.

Björn Pe­ter­son, om­rå­des­chef, me­nar att Victo­ria Park är väl med­vet­na om pro­ble­met.

En­ligt ho­nom har fö­re­ta­get bå­de an­ställ­da bocoacher, som be­sö­ker al­la lä­gen­he­ter och in­for­me­rar om hy­res­gäs­ter­nas skyl­dig­he­ter när det gäl­ler sop­han­te­ring­en och mil­jö­vär­dar, ung­do­mar som job­bar dag­li­gen med att skö­ta den ytt­re grov­städ­ning­en och ploc­ka skräp.

Var­för har man då så­da­na pro­blem med ned­skräp­ning?

– Pro­ble­met är att det in­te ba­ra är vå­ra hy­res­gäs­ter som skrä­par ner. Minst ett par gång­er i veckan får vi till oss att per­so­ner från and­ra stäl­len kom­mer och dum­par allt från hus­hålls­so­por till hö­gar med byggskräp och kar­tong­er.

Vad skul­le ni kun­na gö­ra mer?

– Pro­ble­met är att när man mins­kar möj­lig­he­ter­na för ned­skräp­ning, till ex­em­pel ge­nom att flyt­ta el­ler lå­sa in sop­mo­lo­ker, för­svå­rar man of­ta sam­ti­digt för hy­res­gäs­ter­na, som istäl­let för att gå den där om­vä­gen istäl­let släng­er sopp­å­sen på vägen till bus­sen.

FO­TO: JO­SE­FI­NE SVÄRD

ING­EN TREV­LIG SYN. Bo­en­de i Löv­gär­det har trött­nat på ned­skräp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.