Nej till mer ak­ti­vi­tet vid sten­kross

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ang­e­reds stads­dels­nämnd har över­kla­gat mark- och mil­jö­dom­sto­lens be­slut att lå­ta Skans­ka In­dust­ri­al So­lu­tions AB få ut­ö­ka sin verk­sam­het vid fas­tig­he­ten Bing­a­red 3:1, mer känd som Ang­e­red­skros­sen.

– Det skul­le in­ne­bä­ra mer tung trafik och bul­ler i om­rå­det. Vi vill att de ska se på hel­he­ten ur ett håll­bar­hets­per­spek­tiv. Att man in­te ba­ra tit­tar på den eko­lo­gis­ka bi­ten ut­an även den so­ci­a­la, sä­ger Ing­er Ore­bäck, ut­veck­lings­chef på Ang­e­reds stads­dels­för­valt­ning.

Skans­ka vill ut­ö­ka täkt­verk­sam­he­ten och le­da bort grund­vat­ten. Nu ska ären­det tas upp i mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.