”Har sva­ga­re pro­fil i in­vand­rings­frå­gan”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fo­ku­se­rar på att vin­na Väst­länks­mot­stån­dar­nas rös­ter fram­för de som de­lar de­ras åsikt i flyk­ting­frå­gan. Det gör dem mer sår­ba­ra men är än­då tak­tiskt smart, an­ser stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­son.

– Väst­län­ken är en stor frå­ga där det finns stort mot­stånd i Gö­te­borg. Där finns sto­ra möj­lig­he­ter att dra in rös­ter.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är re­dan så eta­ble­ra­de när det gäl­ler flyk­ting­frå­gan. Så de räk­nar nog med att de får de rös­ter­na än­då.

– I Gö­te­borg är Väst­län­ken gräd­den på mo­set, så det är stra­te­giskt smart att fo­ku­se­ra på den. Se­dan är det en an­nan frå­ga vad som går att gö­ra åt det.

Räc­ker det in­te med att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, De­mo­kra­ter­na och Väg­va­let vill ri­va av­ta­let?

– Nej, det blir kne­pi­ga­re. Men det finns ett an­tal le­da­mö­ter i de and­ra par­ti­er­na som ock­så är skep­tis­ka till Väst­län­ken.

SD i Gö­te­borg har han­te­rat in­ter­na stri­dig­he­ter in­för öp­pen ri­då. Hur på­ver­kar det i va­let?

– Det kom­mer att ha to­nats ner till va­let. Se­dan har ju Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na även på riks­ni­vå haft rätt myc­ket pa­la­ver och de har kla­rat det väl­digt bra. Sd­väl­jar­na ver­kar in­te va­ra sär­skilt käns­li­ga för så­dant.

Vad ta­lar för el­ler emot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg i hös­tens val?

– De and­ra par­ti­er­na har när­mat sig Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i fle­ra frå­gor, som in­vand­rings­frå­gan. Att de in­te har li­ka stark pro­fil där är någon­ting Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na för­lo­rar på. Sam­ti­digt gör det att det in­te är li­ka po­la­ri­se­ran­de att rös­ta på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som det var ti­di­ga­re, och det vin­ner de på.

Att and­ra par­ti­er in­te vill sam­ar­be­ta med dem, hur på­ver­kar det?

– Jag har ald­rig rik­tigt för­stått det där, jag tror att det är fel tak­tik. Jag tror att de and­ra par­ti­er­na ha­de be­grän­sat Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na mer ge­nom att dis­ku­te­ra med dem. I många kom­mu­ner strä­var Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ef­ter att bli våg­mäs­ta­re för att få makt. Det är nog ett pri­märt mål ock­så i Gö­te­borg.

I va­let 2014 fick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 7,02 % av rös­ter­na i Gö­te­borg. Hur går det i hös­tens val?

– Det är rim­ligt att tro att de kom­mer att öka. Bå­de Väst­län­ken och in­vand­rings­frå­gan är ak­tu­el­la och bor­de ge dem ext­ra rös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.