An­ställd be­ta­la­de sin räk­ning med kli­ents för­sörj­nings­stöd

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Jo­se­fin Gabri­el­son jo­se­fin.gabri­el­son@ go­te­borg­di­rekt.se

En an­ställd in­om Öst­ra Gö­te­borgs stads­dels­för­valt­ning har av­ske­dats. Or­sa­ken är att per­so­nen be­ta­lat en privat räk­ning med peng­ar som var av­sed­da för bi­drags­ta­ga­re.

ÖST­RA GÖ­TE­BORG

I ett in­ternt mejl in­om Öst­ra Gö­te­borgs stads­dels­för­valt­ning med­de­lar en chef in­om Stöd och för­sörj­ning att en an­ställd skiljts från sin tjänst. ”An­led­ning­en till det­ta är att per­so­nen har be­ta­lat en privat räk­ning med för­sörj­nings­stöd i en kli­ents för­sörj­nings­stödsä­ren­de.(...) Ären­det är ut­rett och råd­giv- ning från stads­ju­ris­ter­na är in­häm­tat in­för det­ta be­slut.”

Men Ing-Ma­rie Lars­son, sek­tors­chef för In­di­vid och Fa­mil­je­omsor­gen i stads­de­len, är få­or­dig.

– Jag kan sä­ga att vi po­li­san­mält hän­del­sen. Det hand­lar om tro­lös­het mot hu­vud­man och jag kan ba­ra be­kräf­ta att en med­ar­be­ta­re hos oss har av­ske­dats, sä­ger hon.

Det är oklart när hän­del­sen ska ha in­träf­fat, om hur stort be­lopp som den an­ställ­de ta­git från för­sörj­nings­med­len.

– Men det är ett väl­digt lågt be­lopp jäm­fört med an- dra brott som har sam­ma brotts­ru­bri­ce­ring, sä­ger Mag­nus Lin­de­gren, chef på Bedrä­ge­ri­sek­tio­nen som hand­har ären­det.

Men det har än­då va­rit till­räck­ligt för ett av­ske­dan­de?

– Ja, det är ju in­te ett be­slut som vi har med att gö­ra. Men den här brotts­ty­pen hand­lar om för­tro­en­de och vis­sa an­ställ­ning­ar är mer käns­li­ga för det än and­ra. Se­dan kan av­ske­dan­det på­ver­ka vil­ket straff som ut­mäts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.