Så många sä­lar får skju­tas i skär­går­den

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

En gul­lig knubb­säl kan väl in­te va­ra till nå­gon ska­da? Jo, det kan de. Nu är årets skydds­jakt i gång. Un­der året kan när­ma­re 400 knubb­sä­lar skju­tas av längst Sve­ri­ges väst­kust. Den 20 april in­led­des årets skydds­jakt på knubb­sä­lar längs väst­kus­ten. Det hand­lar om upp­åt 400 knubb­sä­lar som kan skju­tas av i pe­ri­o­der.

Syf­tet med jak­ten är att ge fis­ka­re möj­lig­het att skyd­da si­na red­skap och fångst på den plat­sen där man bru­kar fis­ka.

– Vis­sa knubb­sä­lar har lärt sig att fis­ke­bå­tar in­ne­bär mat så de sö­ker sig till plat­ser där fis­ke be­drivs. Nät och red­skaps för­störs när de tar fis­ken, sä­ger Nils Mår­tens­son, hand­läg­ga­re på Vilt­för­valt­nings­en­he­ten, Na­tur­vårds­ver­ket.

Den som ja­gar knubb­säl från sin båt ska ha gått ut­bild­ning i säl­jakt och ha jakt­rätt.

Men det är ba­ra tillå­tet att be­dri­va skydds­jak­ten in­om 200 me­ter från en plats där fis­ke be­drivs och där sä­lar har ta­git fångst el­ler or­sa­kat ska­dor.

Mins­kar in­te stam­mar­na

I Väst­ra Gö­ta­lands län är det to­talt 270 knubb­sä­lar som får fäl­las. I Hal­land är an­ta­let 70 och i Skå­ne är det 40 knubb­sä­lar som ris­ke­rar att skju­tas.

Sam­man­lagt i Ska­ger­rak och Katte­gatt finns det om­kring 30 000 knubb­sä­lar.

– Själ­vän­da­må­let är in­te att al­la 400 ska fäl­las. Även om al­la fälls är det un­der till­väx­ten och mins­kar in­te stam­mar­na, sä­ger Nils Mår­tens­son.

Det finns vill­kor om att man ska för­sö­ka bär­ga de fäll­da knubb­sä­lar­na. Dels för prov­tag­ning­en, dels för att ta va­ra på skinn och kött.

– Det ver­kar fin­nas ett in­tres­se kring att ta hand om det. Som med all jakt bru­kar man ta hand om by­tet man har fällt.

Jak­ten på­går till 31 mars 2019 men med ett up­pe­håll mel­lan 21 maj och 15 ju­li, då sä­lar­na fö­der si­na ku­tar.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKYDDS­JAKT. Nu är den i full gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.