14-åring­ar gör pjäs om psy­kisk ohäl­sa

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSHELG - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Liv Haglind och Nel­lie Palm­borg 14 år har skri­vit pjä­sen ”364 da­gar ut­an dig”. Nu har tje­jer­na från Ha­ga in­te ba­ra haft pre­miär. I hel­gen spe­las den på Ung Te­a­ter­scens na­tio­nel­la te­a­ter­fes­ti­val i Vadste­na.

Hon har job­bat med grup­per­na i minst ett år. Men in­ten­sivt med just med Liv Haglinds och Nel­lie Palm­borgs pjäs ”364 da­gar ut­an dig” se­dan i ju­las.

– Vi har haft nio kurs­till­fäl­len en dag i veckan se­dan dess, för­kla­rar Til­da Meiss­ner.

Till det har ar­be­tet med de 14-åri­ga tje­jer­nas pjäs på­gått, där det hand­lar om 30 ma­nus­si­dor.

– De skrev fär­digt den un­der jul­hel­gen. Där­ef­ter har jag för­sökt hjäl­pa till med form och in­ne­håll, sä­ger Til­da Meiss­ner.

Pre­miär för­ra hel­gen

Pjä­sen ha­de pre­miär för­ra hel­gen på Ha­ga­te­a­tern, hem­ma­plan för Liv Haglind och Nel­lie Palm­borg.

– Det gick fint. Sam­ti­digt så är ju förs­ta mö­tet in­för publik spe­ci­ellt, sä­ger Til­da Meiss­ner.

– Det var ju mest kom­pi­sar och för­äld­rar. Men gen­sva­ret var att det var starkt.

“364 da­gar ut­an dig” hand­lar om sak­na­den ef­ter nå­gon som ta­git sitt eget liv. Det in­klu­de­rar ock­så äm­nen om att vå­ga va­ra sig själv och att in­te räc­ka till.

Ett tungt ton­års­te­ma för­fat­tar av 14- åring­ar, som själ­va be­fin­ner sig i ton­å­rens käns­lostor­mar. Men Til­da Meiss­ner är för­tjust över hur bå­de grup­pen och för­fattar­tea­met han­te­rat bå­de äm­net och job­bet med pjä­sen.

– Det har va­rit en väl­digt öp­pen pro­cess där två sce­ner är tag­na di­rekt från re­pe­ti­tions­ar­be­tet. Det känns som om de har ta­git äm­net på all­var. Dess­utom hjäl­per det att det är en fin grupp.

Ska spe­la på te­a­ter­fes­ti­val

Den äld­re grup­pen har job­bat med ” Och så lev­de de lyck­li­ga”, en pjäs för­fat­tad av Man­da Sten­ström, en dra­ma­ti­ker som skri­ver för unga.

När Ung te­a­ter­fes­ti­val 2018 hålls till hel­gen i Vadste­na är bå­da Te­a­ter En­trés pjä­ser in­bjud­na.

– Vi är två av åt­ta som kom­mer få spe­la si­na pjä­ser, sä­ger Til­da Meiss­ner, stolt över ut­del­ning­en.

– Vi blir över 20 per­so­ner som re­ser dit.

TEATERKRAFT. Sa­rah Wal­lén är en av de unga skå­de­spe­lar­na i ny­skriv­na ”364 da­gar ut­an dig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.