In­fly­tan­de och del­ak­tig­het för de bo­en­de

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Ulf Gra­nath

Hy­res­gäst­för­e­ning­en är oro­ad för mins­kat in­fly­tan­de för de som bor i hy­res­rät­ter. Det är med hän­syn till ägar­di­rek­tiv in­om de kom­mu­na­la bo­la­gen. Fram­ti­den blir den sam­ma för de bo­en­de i kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag som att ha ett med­lem­skap i Hy­res­gäst­för­e­ning­en el­ler va­ra bo­en­de i pri­va­ta fas­tig­hets­bo­lag. Där är ing­et in­fly­tan­de hel­ler en­ligt min er­fa­ren­het.

Det­ta vet na­tur­ligt­vis bå­de kom­mu­nen och de kom­mu­na­la bo­la­gen. Att det är en ut­veck­ling i fel rikt­ning går att hål­la med om, men man får nog stä­da fram­för egen dörr in­nan man kri­ti­se­rar and­ra. Att öka möj­lig­he­ter­na till del­ak­tig­het och in­fly­tan­de vo­re det rät­ta. Det är själv­klart att in­te be­hö­va stäl­las in­för full­bor­dat fak­tum som nu kan bli fal­let, men det änd­rar in­te Hy­res­gäst­för­e­ning­en på. Det är en trög pro­cess att be­hö­va för­hand­la med en mot­part som in­te vet vad som be­hö­ver gö­ras och vad som är bäst för al­la par­ter.

Vi be­hö­ver en ra­di­kal för­änd­ring av den svens­ka bo­stads­po­li­ti­ken. Jag för­står att bo­lag som be­stäm­mer sig för att ge­nom­fö­ra för­änd­ring skall kun­na gö­ra det­ta på ett tro­vär­digt och ord­nat sätt. Af­fä­ren som stop­pa­des fick kon­se­kven­ser. Det gäl­ler själv­klart ock­så det pri­va­ta bo­stads­be­stån­det.

Vi be­hö­ver ock­så be­tän­ka hur oli­ka ål­ders­grup­per be­hö­ver och krä­ver. Vi mås­te ef­ter­strä­va hy­ror som bätt­re an­pas­sas till oss bo­en­de. Allt­för myc­ket av lön och in­komst går till bo­en­det. I Gö­te­borg och på and­ra stäl­len byggs det oer­hört myc­ket men det är all­de­les för dyrt att bo.

Om ing­et görs blir det ba­ra vär­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.