Räd­da bib­li­o­te­ket i Kor­te­da­la!

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Hå­kan Lun­dqvist (K), kom­mu­nis­tis­ka par­ti­et

Kor­te­da­la bib­li­o­tek står in­för en dryg hal­ve­ring av verk­sam­he­ten ef­ter be­slut av den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten.

Ef­ter en nam­nin­sam­ling som un­der­teck­na­des av 4100 namn och sto­ra pro­tes­ter på SDN-mö­tet den 16 ja­nu­a­ri bac­ka­de de röd­grö­na på sitt eget för­slag att flyt­ta bib­li­o­te­ket till Gärd­sås­sko­lan. En del­se­ger för opi­ni­o­nen men den sto­ra ned­skär­ning­en på 3 mil­jo­ner kro­nor lig­ger kvar som ett mörkt moln över verk­sam­he­ten.

Le­na Lan­den Ohls­son (S) och vice ordf i SDN-ös­ter sä­ger i nr 15 av Gö­te­borg Di­rekt: ”Jag är glad att det blir kvar för det är så för­knip­pat med tor­get. Jag hop­pas ock­så kun­na be­hål­la så myc­ket som möj­ligt, till ex­em­pel läx­hjälp, så att det ska kun­na bli bra. Men det är klart att det blir kon­se­kven­ser när man skär ned.”

Le­na lan­den Ohls­son (S) var själv med och fö­reslog flytt av bib­li­o­te­ket till Gärd­sås­sko­lan och be­slu­ta­de om ned­skär­ning­en på 3 mil­jo­ner kro­nor som kom­mer att drab­ba bib­li­o­te­kets be­sö­ka­re myc­ket dra­ma­tiskt. Att då på­stå att hon hop­pas kun­na be­hål­la så myc­ket som möj­ligt av bib­li­o­te­ket blir in­te tro­vär­digt. En dryg hal­ve­ring av per­so­nal och bud­get går in­te obe­märkt för­bi.

Frå­gan som bör stäl­las till S,V och Mp är Var­för skär ni ned i ett utsatt om­rå­de?

Inga ned­skär­ning­ar av nu­va­ran­de verk­sam­het. Be­ho­vet av Kor­te­da­la bib­li­o­tek är oer­hört stort.

FO­TO: TOBIAS HOLMGREN

PÅ PLATS. Bib­li­o­te­ket får va­ra kvar i si­na nu­va­ran­de lo­ka­ler. Men spar­kra­vet på tre mil­jo­ner kro­nor från stads­de­lens po­li­ti­ker lig­ger kvar vil­ket kom­mer in­ne­bä­ra ned­skär­ning­ar i per­so­na­len och mind­re lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.