Kam­ne var­nar för äl­ven som tar ka­jer­na

GÖTEBORGSVALET 2018. Två kilo­me­ters bil­färd för att kom­maupp på Älvs­borgs­bron – Kam­ne vill lyf­ta mil­jö­per­spek­ti­vet

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

– Det här är en av de häf­ti­gas­te plat­ser­na i Gö­te­borg, tyc­ker jag, sä­ger Ulf Kam­ne och tit­tar upp mot Älvs­borgs­bron som ser ut att svä­va 20 me­ter upp i luf­ten.

Dim­man lig­ger tät över Gö­ta älv. Så tät har Ulf Kam­ne ald­rig sett den ti­di­ga­re. Då har han än­då va­rit väl­digt myc­ket här vid Rö­da sten; be­sökt konst­hal­len i det gam­la pann­hu­set och klätt­rat på klip­por­na med si­na barn.

Han pe­kar upp mot Älvs­borgs­bron, som stod klar 1966.

– Den där är ju bå­de fan­tas­tisk och sjuk, sä­ger han.

– Man kör ju sä­kert två kilo­me­ter för att kom­ma upp på bron när man kör bil. Det är en jät­tes­tor yta som man in­te kan an­vän­da till nå­got an­nat nu. Den ger en så tyd­lig bild av hur man tänk­te på sta­den då: Bi­len är fram­ti­den, vi be­hö­ver sto­ra vägar. Det lig­ger hus i vägen – riv hu­sen. Det lig­ger ett berg i vägen – spräng bort det.

Ulf Kam­ne är tyd­lig med att Gö­te­borg mås­te gö­ra någon­ting åt det, även om det kanske tar 50 år att vri­da till­ba­ka ut­veck­ling­en. Det är vik­tigt för stads­ut­veck­ling­en, mil­jön och in­te minst för gö­te­bor­gar­na.

– Då­lig luft­kva­li­tet or­sa­kar för­ti­da död för un­ge­fär 200 per­so­ner om året i Gö­te­borg och bil­tra­fi­ken står för un­ge­fär hälf­ten av det. Vi mås­te in­fö­ra mil­jö­zo­ner för per­son­bi­lar och mins­ka tra­fikvo­ly­mer­na, sä­ger han.

Den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den har Ulf Kam­ne va­rit kom­mu­nal­råd med an­svar för bland an­nat stads­pla­ne­ring och har job­bat med am­bi­tio­nen att byg­ga för en mer mil­jö­vän­lig fram­tid. Han pe­kar åt nord­ost i dim­man, mot Fri­ham­nen.

– Vi har in­te byggt så­dan tät stad se­dan bör­jan av 1900-ta­let. Se­dan dess har vi byggt myc­ket gle­sa­re och med bi­len som idélös­ning, sä­ger han.

Vill byg­ga tä­ta­re

I Fri­ham­nen vill Gö­te­borgs­po­li­ti­ker­na byg­ga tätt, med plats för många män­ni­skor och verk­sam­he­ter. Där ska 15 000 män­ni­skor bo, och li­ka många ar­be­ta, inom någ­ra år. Det är vi­sio­nen. – Där ska man kla­ra sig med mind­re trans­port­be­hov. El­bus­sar är ett mås­te för att in­te ska­pa för myc­ket bul­ler på de re­la­tivt sma­la ga­tor­na. Se­dan är Ju­bi­le­umspar­ken i Fri­ham­nen vik­tig, att den blir till­räck­ligt stor, sä­ger Ulf Kam­ne.

Då­lig luft­kva­li­tet or­sa­kar för­ti­da död för un­ge­fär 200 per­so­ner om året i Gö­te­borg och bil­tra­fi­ken står för un­ge­fär hälf­ten av det.

När Ste­na li­ne- fär­jan plöts­ligt dy­ker upp i dim­man hop­par Ulf Kam­ne till. Den ser ut att svä­va på sam­ma ni­vå som hög­vatt­net kan va­ra på om hund­ra år.

– Vatt­net träng­er sig på. På 10 till 20 års sikt mås­te vi byg­ga por­tar mot ha­vet. Så krasst är det ju, sä­ger han.

– Och när man byg­ger Fri­ham­nen och Skepps­bron mås­te man hö­ja kaj­kan­ter­na upp till en me­ter, an­nars fly­ter äl­ven in över land. Sta­den lig­ger väl­digt ut­satt, så det här är ju en jät­te­frå­ga för Gö­te­borg.

”Är här för att för­änd­ra”

Ulf Kam­ne har va­rit mil­jö­in­tres­se­rad he­la li­vet. Som barn var han ute i sko­gen och tit­ta­de på fåg­lar. Som yng­ling kol­la­de han på Ett med na­tu­ren med Ar­ne Wei­se. Som vux­en job­ba­de han på Na­tur- skydds­för­e­ning­en och som mil­jö­kon­sult när han blev mil­jö­par­tist.

För ho­nom är mil­jöfrå­gan tvek­löst vik­ti­gast i kom­mu­nal­va­let; ett äm­ne som spän­ner från luft­kva­li­tet och folk­häl­sa till kli­ma­tan­pass­ning och kon­sum­tions­möns­ter.

Men han pra­tar ock­så om för­ut­sätt­ning­ar för att skol­re­sul­ta­ten ska bli bätt­re, att hem­lös­he­ten mås­te eli­mi­ne­ras och att ta an­svar för en­sam­kom­man­de.

Det är frå­gor som han tror lig­ger när­ma­re gö­te­bor­gar­na i var­da­gen än mil­jöfrå­gor­na.

– Vi är ju in­te här för att va­ra po­pu­lä­ra. Vi är här för att för­änd­ra Gö­te­borg och värl­den. Det lå­ter pa­te­tiskt, men vi drivs av någon­ting som vi tyc­ker är vik­tigt.

Mil­jön är ett per­spek­tiv som be­hö­ver läg­gas på al­la kom­mu­na­la be­slut, me­nar han, men som han kän­ner att Mil­jö­par­ti­et är en­sam­ma om att ta till­va­ra i Gö­te­borgs­po­li­ti­ken i dag.

And­ra sak­nar per­spek­tiv

– När vi pra­tar mil­jöfrå­gor är al­la väl­digt mil­jö­vän­li­ga, men det är ald­rig nå­gon an­nan som lyf­ter in kli­mat­per­spek­ti­vet om det sak­nas.

Dim­man har lät­tat. I det gam­la pann­hu­sets bot­ten­vå­ning är det fullt av lunch­gäs­ter där det för drygt sex­tio år se­dan el­da­des med kol och flis för att för­se in­du­stri­er­na med vär­me. Nu­me­ra är kol och flis er­satt av fjärr­vär­me, en ut­veck­ling som Gö­te­borg får många frå­gor om från oli­ka stä­der i Eu­ro­pa som nu vill föl­ja vårt ex­em­pel.

– Men man ska ve­ta att vi har myc­ket kvar att gö­ra för att ha en håll­bar fram­tid även i Gö­te­borg.

KLÄTTRADE SOM BARN. Ulf Kam­ne (MP) lek­te förr vid klip­por­na vid Rö­da sten. Nu fa­sci­ne­ras han av Älvs­borgs­bron, som bygg­des ien tid där bi­len var i cent­rum. Nå­got han och Mil­jö­par­ti­et vill änd­ra på.

FO­TO: MAR­KUS AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.