Al­ca­zar slu­tar på topp

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Text: Kai Mar­tin

Al­ca­zar tac­kar för sig bå­de stor­sla­get och re­jält med dis­ko­ku­lan i topp. Så i höst kom­mer tack och adjö-sho­wen till Gö­te­borg. Men först West­pri­de. – Vi vill slu­ta med en big­bang, sä­ger en av med­lem­mar­na, Tess Mer­kel.

Tess Mer­kel be­rät­ta­de i hös­tas, un­ge­fär då Al­ca­zar del­tog i Jul­ga­lan fram mot no­vem­ber, de­cem­ber. Hon vil­le slu­ta och med det ock­så av­veck­la det som hon en gång var med och star­ta­de till­sam­mans med Andre­as Lundstedt och An­nika­fi­o­re 1998.

– Att slu­ta kom­mer bli stö­kigt. Det är ju trots allt 20 år av käns­lor och allt som kom­mer kom­ma upp på ytan, sä­ger Tess Mer­kel.

Andre­as Lundstedt är fort­fa­ran­de rörd och tor­kar tå­rar­na.

– Vi har ta­git bragd­guld i di­sco ge­nom sorg och lyc­ka. Det här är mitt liv från det jag var någ­ra och 20, sä­ger han.

– Det är in­te så kons­tigt att det känns. Dess­utom har jag bli­vit en be­kräf­tel­se­jun­kie... ja, bå­de vad det gäl­ler peng­ar, iden­ti­tet och be­kräf­tel­se på scen. Li­na Hed­lund fort­sät­ter: – Vi är ju i se­pa­ra­tion, men vi lig­ger ju fort­fa­ran­de med varand­ra.

”Var­je spekt­rum ska hin­na lä­ka”

Jo, så är det. Al­ca­zar har be­stämt sig för att se­pa­re­ra, men det ska gö­ras med bul­ler och bång, glam, dans och sång.

Först kom­mer grup­pen att fram­trä­da på Eu­ro­pri­de den 18 au­gusti i Gö­te­borg, där den ny­skriv­na lå­ten ”In the na­me of lo­ve” kom­mer spe­las. Men Al­ca­zar nö­jer sig in­te. I höst kom­mer tri­on till the Theat­re då de­ras finalshow, som star­tar den 5 ok­to­ber i Halm­stad, gör ett re­jält showstopp i Gö­te­borg mel­lan 22 no­vem­ber och 15 de­cem­ber.

– Först en känslo­mäs­sig krasch. Se­dan byg­ga upp det­ta, sä­ger Tess Mer­kel.

– Var­je spekt­rum i di­sco­ku­lan ska hin­na lä­ka un­der ti­den.

Så Al­ca­zar sik­tar på en Grand Fi­nal, men var den se­dan kom­mer ske är fort­fa­ran­de hem­ligt. Min tes om Glo­ben, som en gi­gan­tiskt di­sco­ku­la som se­dan sti­ger mot him­len, tas emot med bå­de en­tu­si­asm och hem­lig­hets­ful­la le­en­de. Men en sak är sä­ker, de tre gil­lar att få mö­ta Gö­te­borgs­publi­ken.

Det var här, på Ron­do 2015, som de knoc­ka­de allt mot­stånd med dan­san­ta sho­wen ”Di­sco de­fen­ders”, höjd­punk­ten på kar­riä­ren. Den som nu allt­så ska krö­nas en fi­nal­vän­da som in­te ska läm­na nå­gon Al­ca­zar­fan i stic­ket.

– Vi vet att vi kom­mer bli sak­na­de och vi kom­mer sak­na det här, sä­ger Andre­as Lundstedt.

Vet in­te hur de kom­mer re­a­ge­ra

Trots att Andre­as Lundstedt fort­fa­ran­de blir rörd vid tan­ken på att Al­ca­zar ska slu­ta är han och de and­ra pep­pa­de för fi­nal­run­dan.

– Ja, det ska bli skönt att slu­ta på topp, sä­ger han och ler.

– Vi ska slu­ta med en big­bang, lo­var Tess Mer­kel.

Är det så att tur­nén ock­så blir en te­ra­pi in­för skils­mäs­san?

– Ja, el­ler ett år för att fröj­das och gläd­jas, me­nar Tess Mer­kel. Andre­as Lundstedt är ock­så tvek­sam. – Jag har svårt att se det som te­ra­pi. Men det be­stäm­mer var och en. Dä­re­mot tror jag att jag be­hö­ver gå på krishan­te­ring när allt är över. Jag har ing­en aning om hur jag kom­mer re­a­ge­ra ef­ter sista gi­get.

– Al­ca­zar står för en käns­la av fest, em­pa­ti och gläd­je. Det vi gör nu är att ma­ni­fe­ste­ra vå­ra 20 år. Vårt upp­drag är slut, sä­ger Li­na Hed­lund.

– Så, visst, det kan fin­nas skäl till li­te dan­s­te­ra­pi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.