Skat­te­smäll för Ang­e­red Ca­re-äga­re

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Äga­ren och vd:n till den ned­lag­da vård­cen­tra­len Ang­e­red Ca­re krävs nu på 700 000 av Skat­te­ver­ket. An­led­ning­en är att vård­cen­tra­len in­te re­do­vi­sat pa­ti­ent­av­gif­ter och ka­pi­ta­lut­del­ning­ar un­der 2016.

Man­nen som även krävs på 22 mil­jo­ner från Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen häk­ta­des ny­li­gen i sin från­va­ro och är in­ter­na­tio­nellt ef­ter­lyst. Ang­e­red Ca­re stäng­des den 6 no­vem­ber med ome­del­bar ver­kan ef­ter ett be­slut av Gö­te­borgs häl­so- och sjuk­vårds­nämnd. Or­sa­ken var att man fun­nit så all­var­li­ga bris­ter i vård, be­man­ning och journalfö­ring att pa­ti­en­ter­nas sä­ker­het även­ty­ra­des.

Det be­man­nings­fö­re­tag som hyrt ut per­so­nal till vård­cen­tra­len krävs ock­så på 880 000 kro­nor av Skat­te­ver­ket ef­tersom ut­hyr­ning­en in­te de­kla­re­rats.

FO­TO: JOHANNA ROOS

STÄNGT. Äga­ren krävs nu även på peng­ar av Skat­te­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.