Lät­ta­re få svar på äldre­frå­gor i Ang­e­red

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Bor du i Ang­e­red och har hem­tjänst? Nu ska det bli lät­ta­re att få kon­takt med nå­gon när du har frå­gor. Från den 2 maj räc­ker det med ett en­da num­mer för att få hjälp med enkla­re ären­den el­ler svar på frå­gor som rör äldre­omsorg.

– Äld­re Di­rekt ökar till­gäng­lig­he­ten för de äld­re i Ang­e­red då det all­tid är nå­gon som sva­rar. På så sätt hö­jer vi kva­li­te­ten på vår ser­vice och un­der­lät­tar för verk­sam­he­ten, sä­ger Su­san­na Sil­je­go­vic Jo­hans­son, om­rå­des­chef.

Äld­re di­rekt star­ta­de som ett pi­lot­pro­jekt på Väst­ra Hi­sing­en och är ett sam­ar­be­te med Gö­te­borgs stads kon­takt­cen­ter. Äld­re di­rekt nås på 031-365 09 09 och sva­rar på frå­gor 8-16.30 på var­da­gar.

FO­TO: LÄSARBILD

PÅDRAG. En bil­bomb or­sa­ka­de en stor ut­ryck­ning i Löv­gär­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.