Matilda pri­sas för Berg­sjöns även­tyrs­barn

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Johanna Roos johanna.roos@go­te­borg­di­rekt.se

Må­let är att med ti­den ut­ö­ka verk­sam­he­ten och även in­klu­de­ra fler ål­ders­grup­per. Det be­ror ock­så på om vi kan få fler vo­lon­tä­rer.

Hon vil­le gö­ra nå­got ro­ligt för bar­nen i Berg­sjön, där hon ti­di­ga­re ar­be­tat som lä­ra­re. I lör­dags mot­tog Matilda Käll Frisk ett sti­pen­di­um på 5000 kro­nor från Erik­shjäl­pen för ini­ti­a­ti­vet Unga även­ty­ra­re.

BERG­SJÖN

Hon såg i bar­nens skol­dag­böc­ker att det var många som mest satt hem­ma och tit­ta­de på Ipad el­ler spe­la­de da­ta på hel­ger­na.

Där­för be­stäm­de sig Matilda Käll Frisk för att ta ini­ti­a­ti­vet till att star­ta för­e­ning­en Unga även­ty­ra­re, som hon star­ta­de i bör­jan av året till­sam­mans med sin sam­bo Da­vid Näsvall, även han lä­ra­re.

– Tan­ken är att bar­nen ska få pro­va på oli­ka ak­ti­vi­te­ter som klätt­ring, skrid­sko­åk­ning, och fis­ke, men främst få möj­lig­het att ut­fors­ka sitt när­om­rå­de och va­ra ute i sko­gen.

Nu pri­sas hon för sitt en­ga­ge­mang av se­cond­hand­ked­jan Erik­shjäl­pen och i sam­band med Eriks­da­gen i lör­dags fick hon ta emot ett sti­pen­di­um på 5000 kro­nor.

Bar­nen ska själ­va få va­ra med och be­stäm­ma vad peng­ar­na ska an­vän­das till.

– Det kan bli en över­natt­ning nå­gon­stans till hös­ten el­ler kanske en barn­mu­si­kal på Gö­te­borgso­pe­ran, vi får se.

Hit­tills har de rik­tat sig mot två and­ra­klas­ser på Berg­sjö­sko­lan där de haft sam­man­lagt 25 barn an­mäl­da.

– Må­let är att med ti­den ut­ö­ka verk­sam­he­ten och även in­klu­de­ra fler ål­ders­grup­per. Det be­ror ock­så på om vi kan få fler vo­lon­tä­rer. Idag har vi ett ti­o­tal och sö­ker he­la ti­den fler, sä­ger Matilda Käll Frisk.

FO­TO: PRI­VAT

STIPENDIAT. Matilda Käll Frisk, mot­tog Erik­shjäl­pens le­dar­pris och ett sti­pen­di­um på 5000 kro­nor till sin för­e­ning Unga även­ty­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.