Ha­ve­ri­kom­mis­sion be­hövs in­te: Säg stopp!

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Kerstin Lid­beck, vo­lon­tär i Väst­svens­ka folk­i­ni­ti­a­ti­vet (opo­li­tiskt)

Tra­fik­ver­kets per­so­nal har be­skri­vit en ohåll­bar si­tu­a­tion för den med­ar­be­ta­re, som är kri­tisk till Väst­län­ken. Tra­fik­ver­kets chef, Bo Larsson, an­ser att ar­bets­för­hål­lan­den för de an­ställ­da på Tra­fik­ver­ket är en ar­bets­mil­jöfrå­ga, som mås­te ut­re­das!

Det he­la är be­tyd­ligt all­var­li­ga­re än så, det är en av­grunds­djup för­tro­en­de­kris från grun­den i he­la Väst­länks­pla­ne­ring­en. Från An­ne­li Hul­téns mörk­lägg­ning, Riks­re­vi­sio­nens to­tal­såg­ning av pro­jek­tet, Tra­fik­ver­kets skön­mål­ning och po­li­ti­ker­nas ig­no­rans mot folk­vil­jan!

Folk­om­röst­ning mot träng­selskat­ten och tre folk­om­röst­ning­ar mot Väst­län­ken!

Här be­hövs ing­en ha­ve­ri­kom­mis­sion, det räc­ker att sä­ga STOPP nu!

Nu bör­jar last­bi­lar­na rul­la ut på Lin­néplat­sen, am­bu­lan­strans­por­ter till Sahl­grens­ka sjuk­hu­set för­hind­ras i tra­fik­ka­o­set, säg STOPP!

Nu ska man bör­ja bor­ra vid Kors­vä­gen, där hu­sen är i fa­ro­zo­nen, säg STOPP! Trä­den i Ha­ga­par­ken och Kungspar­ken ska off­ras, säg STOPP nu.

Nej, Pe­ter Stor­da­len, (GP23/4) Det kom­mer in­te ”att bli helt fan­tas­tiskt när tå­gen går un­der mark”. Det är ett pen­del­tåg i le­ran un­der cen­tra­la Gö­te­borg, som in­te kom­mer till nå­got av di­na ho­tell!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.