Dags att sät­ta bi­lis­men på plats!

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Tor­björn Venn­ström

Tra­fik­ver­ket var­nar i en rap­port för att Sve­ri­ge in­te kom­mer att nå må­let att mins­ka väg­tra­fi­kens ut­släpp med 70 pro­cent fram till 2030. På eu­ro­pe­isk ni­vå har EU kon­sta­te­rat att ut­släp­pen ökat från trans­port­sek­torn så sent som 2015.

Ett pro­blem är att bräns­lesnå­la­re for­don bi­drar till att tra­fi­ken ökar och att folk kö­per stör­re bi­lar. För­sälj­ning­en av så kal­la­de SUV ökar re­kordar­tat i Sve­ri­ge.

Vi har all­de­les för sva­ga styr­me­del för att dri­va på mot ett kli­mats­mart trans­port­sy­stem. Fort­fa­ran­de sat­sas mil­jard­tals kro­nor på nya mo­tor­vägs­byg­gen, vil­ka kom­mer att ge­ne­re­ra mer tra­fik och ta re­sur­ser från sats­ning­ar på kol­lek­tiv­tra­fik och tåg. Var­för är det så trots åra­tal av kli­matprat och en ny kli­mat­lag som näs­tan he­la riks­da­gen är över­ens om?

Jag tror att det bil­in­dust­ri­el­la kom­plex­et har all­de­les för stor makt. Ett ex­em­pel; vårt störs­ta bil­fö­re­tag lan­se­rar en helt ny bil­mo­dell för 2018, en nå­got mind­re SUV.

En­ligt bräns­le­de­kla­ra­tio­nen släp­per den ut mel­lan 135-168 g CO2/km. Det be­ty­der vid 1500 mils kör­ning 2-2,5 ton i ut­släpp per år! En helt ny mo­dell! Och den vin­ner pri­set Årets bil­mo­dell i Eu­ro­pa.

Hur kan en så­dan kli­mat­bov bli årets bil­mo­dell 2018? Det sä­ger myc­ket om vil­ka vär­de­ring­ar som styr.

Trans­port­po­li­ti­ken och det bil­in­dust­ri­el­la kom­plex­et be­hö­ver ut­ma­nas. Det är in­te kons­tigt att det är trans­por­ter­na som ge­ne­re­rat flest mo­tio­ner till den fol­kets Kli­ma­triks­dag som äger rum i Stock­holm i maj i år. Det vi­sar på ett folk­ligt tryck för en ny trans­port­po­li­tik.

FO­TO: VOLVOCARS

VOL­VO XC40. Årets bil i Eu­ro­pa, en fram­gång som ir­ri­te­rar de­bat­tö­ren Tor­björn Venn­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.