”C har en kraf­tig upp­förs­bac­ke”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

An­nie Lööf vin­ner mark på riks­ni­vå, men i Gö­te­borg är Cen­ter­par­ti­et all­de­les för ano­nymt.

Det me­nar stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­son som tror att det är för sent att vän­da sku­tan in­för va­let.

– Att sat­sa på sys­sel­sätt­ning i val är risk­fritt, det är ing­en som har nå­got emot det. Men frå­gan har in­te va­rit så stor här i Gö­te­borg.

Cen­ter­par­ti­et har in­te haft nå­got man­dat i Gö­te­borg se­dan 2010. Hur på­ver­kar det?

– Det är en klar nack­del och det är en kraf­tig upp­förs­bac­ke att ta sig in i po­li­ti­ken igen. De kan in­te pe­ka på nå­got som de har gjort, el­ler bi­dra­git till, de se­nas­te åren.

Vad krävs för att de ska få man­dat i Gö­te­borg?

– Myc­ket. Sat­sar man på sys­sel­sätt­ning och kopp­lar det till mil­jön så lig­ger man rätt i tid, men jag tviv­lar på att det går att dri­va som en spän­nan­de fråga i val­rö­rel­sen.

Hur be­ro­en­de är Cen­ter­par­ti­et i Gö­te­borg av hur det går för par­ti­et på riks­ni­vå?

Jag tror jag att den po­si­ti­va ut­veck­ling­en på riks­ni­vå kan ge dem drag­hjälp.

Vad är det som gör att par­ti­et går bra på riks­ni­vå?

– An­nie Lööf har helt klart per­son­li­gen bi­dra­git till fram­gång­ar­na. Hon har va­rit en av de mest po­pu­lä­ra par­ti­le­dar­na ett bra tag nu.

– Det som ock­så drar Cen­ter­par­ti­et fram­åt är en all­män­bor­ger­lig po­li­tik. Jag tror att det är gans­ka många väl­ja­re som tyc­ker att de är ett in­tres­sant al­ter­na­tiv till sos­sar­na. De är in­te ett stort steg åt hö­ger.

Vad är det som ta­lar för el­ler emot C i det här va­let i Gö­te­borg?

– Det som ta­lar för dem är att de lig­ger hyf­sat till på riks­ni­vå och att de är ett ac­cep­ta­belt al­ter­na­tiv för många. De är in­te ex­tre­ma på nå­got sätt. Pro­ble­met är att Cen­ter­par­ti­et är allt­för ano­ny­ma i Gö­te­borg. Hur kan de vän­da det? – Ge­nom idogt ar­be­te. Hin­ner de vän­da det till va­let?

– Jag är tvek­sam. Allt de gör kan ha en viss ef­fekt men jag tror in­te att det räc­ker.

C fick 2,56 pro­cent av rös­ter­na i kom­mu­nal­va­let 2014. Hur går det i hös­tens val, tror du?

– Mar­gi­nellt bätt­re. Jag tror in­te att det är så lätt för dem att åstad­kom­ma en dras­tisk för­änd­ring, även om An­nie Lööf har med­vind på riks­ni­vå.

Fol­ke Jo­hans­son, 74, är stats­ve­ta­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, spe­ci­a­li­se­rad på kom­mu­nal och re­gi­o­nal po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.