HJÄLLBOS JEN­NI­FER TILL­BA­KA I GÖ­TE­BORG

”Hjäll­bo är fort­fa­ran­de en stor del av mig,” sä­ger ar­tis­ten som kom­mer hem för julsho­wen ”Tom­te­rock” med pre­miär i no­vem­ber.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin

GÖ­TE­BORG ... Jen­ni­fer Brown, sång­ers­ka, som till­sam­mans med Andre­as John­son, Björn Kjell­man, Vel­vet och hus­ban­det Black Ing­vars står för mu­si­ken till julsho­wen ”Tom­te­rock” på Träd­går’n med pre­miär den 16 no­vem­ber.

Har du bör­jat pla­ne­ra för julsho­wen?

– Nej, det har jag in­te. Men vi har be­stämt vil­ken dag som vi ska ses. Så det är väl bra att ha li­te för­slag till dess. Är det här den förs­ta sho­wen du gör i din for­na hemstad?

– Ja, i Gö­te­borg är det det. Det ska bli otro­ligt ro­ligt att få gö­ra den och hänga här ett tag. Jag har li­te barn­domsvän­ner som jag fort­fa­ran­de har kon­takt med och som jag hop­pas få um­gås med.

Du är upp­vux­en i Hjäll­bo – hur länge se­dan är det som du flyt­ta­de till Stock­holm?

– Åh, jag var 19 och är 46 år nu, Så det är ett tag se­dan. Men Hjäll­bo är fort­fa­ran­de en stor del av mig.

Sing­eln ”In i him­len” kom 2016, som din tred­je svens­ka sing­el. Hur är det att sjunga på svens­ka?

– För mig har det va­rit spän­nan­de att ut­fors­ka som ar­tist. Men in­led­nings­vis var det svårt att hit­ta käns­lan och or­den. Jag har job­bat med fler lå­tar på svens­ka, men just nu lig­ger de hos pro­du­cen­ten.

FO­TO: PRESSBILD

KUL TILL JUL. Jen­ni­fer Brown är re­do för julshow i hemsta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.