25-årig kvin­na mör­dad i lä­gen­het i Fjäll­bo Park

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

FJÄLLKÅPAN Tis­dag 8 maj Kloc­kan 00.38

Po­lis lar­mas fram till Ran­ne­ber­gens Söd­ra sko­la på Fjällkåpan då ett vitt­ne sett hur ett föns­ter är upp­bru­tet samt att man hör rös­ter in­ne från sko­lan. Man sö­ker ge­nom sko­lan men ing­en per­son på­träf­fats. Patrul­len säk­rar en del spår på plat­sen som kom­mer att läm­nas in för spår­säk­ring, en an­mä­lan skrivs.

RÖDE ORM Mån­dag 7 maj Kloc­kan 20.19

Tre per­son­bi­lar ska ha kol­li­de­rat på Röde Orm i väst­lig rikt­ning. Rädd­nings­tjänst är på väg, oklart ska­de­lä­ge. I tra­fi­ken är det helt stopp. Två av bi­lar­na be­hö­ver bär­gas från plat­sen.

RYMDTORGET Sön­dag 6 maj Kloc­kan 23.42

Po­lis lar­mas till en lä­gen­het vid Rymdtorget där det är bråk. På plats an­träf­fas en man som bli­vit kniv­sku­ren ef­ter ett bråk. I lä­gen­he­ten be­fann sig för­u­tom den kniv­skur­ne fy­ra per­so­ner. Den kniv­skur­ne körs till sjuk­hus där han vår­das. Tre per­so­ner från lä­gen­he­ten får föl­ja med för för­hör och en per­son ha­de av­vi­ket från plat­sen in­nan po­lis kom till plat­sen. Lä­gen­he­ten spär­ras av för tek­nisk un­der­sök­ning.

FJÄLL­BO PARK Lör­dag 5 maj Kloc­kan 09.03

I en lä­gen­het i Fjäll­bo Park på­träf­fas en kvin­na i 25-års­ål­dern som är skju­ten. Hon är all­var­ligt ska­dad och har förts till Sahl­grens­ka där hon se­na­re av­li­der. I lä­gen­he­ten be­fin­ner sig en man som grips. Man­nen har ef­ter för­hör an­hål­lits av jour­å­kla­ga­re miss­tänkt för mord.

KOR­TE­DA­LA Fre­dag 4 maj Kloc­kan 23.48

I Kor­te­da­la har en man bli­vit rå­nad på sin da­tor, plån­bok samt mo­bil. Rå­na­ren har ho­tat ho­nom med en kniv och sla­git till ho­nom i an­sik­tet. Rå­na­ren var i säll­skap med yt­ter­li­ga­re tre per­so­ner. Samt­li­ga för­svann från plat­sen. Ing­en har än­nu gri­pits trots att po­li­sen har sökt med hund.

UTBYVÄGEN Tors­dag 3 maj Kloc­kan 20.00

På Utbyvägen stop­pas en per­son­bil för kon­troll. Bi­len för­sö­ker ini­ti­alt åka ifrån po­li­sen men stop­pas då den kört ner en stol­pe. Inga per­sonska­dor. Fö­ra­ren som in­te har kör­kort miss­tänks va­ra nar­ko­tikapå­ver­kad. Man­nen miss­tänks för olov­lig kör­ning, vårds­lös­het i trafik samt dro­gratt­fyl­le­ri och får föl­ja med för prov­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.