Någ­ra in­sat­ser för att mot­ver­ka he­ders­re­la­te­rat våld

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

In­for­ma­tions­brev, Di­a­lo­ga. kom­pe­tens­cent­rum om våld i nä­ra re­la­tio­ner, har ta­git fram ett in­for­ma­tions­brev rik­tat till sta­dens med­ar­be­ta­re. Det upp­ma­nar till att hö­ja upp­märk­sam­he­ten kring barn och unga som ut­tryc­ker oro in­för som­mar­lo­vet.

Myn­dig­hets­ö­ver­gri­pan­de sam­ver­kan. En ar­bets­grupp med re­pre­sen­tan­ter från till ex­em­pel so­ci­al­tjäns­ten, sko­lan, Po­li­sen, Åklagar­myn­dig­he­ten och häl­so- och sjuk­vår­den. Syf­tet är att för­bätt­ra sam­ver­kan i en­skil­da ären­den mel­lan myn­dig­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.