GU: Så på­ver­kar so­ci­a­la me­di­er ung­as häl­so­bild

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

So­ci­a­la me­di­er är en käl­la till in­spi­ra­tion och in­for­ma­tion om mat. Men för många in­ne­bär det ett oöns­kat ut­se­en­de- och vikt­fo­kus. Det på­ver­kar ung­as häl­so­bild vi­sar en ny av­hand­ling vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

GÖ­TE­BORG

Många ung­do­mar kom­mu­ni­ce­rar och sö­ker in­for­ma­tion om mat och häl­sa på so­ci­a­la me­di­er. I vis­sa fall kan det va­ra en styr­ka att få so­ci­alt stöd av and­ra med över­vikt el­ler fet­ma.

– Of­ta är det­ta kopp­lat till kropps­vikt. Be­hand­ling av ex­em­pel­vis barn­fet­ma rör sig mot att läg­ga tyd­li­ga­re vikt vid pa­ti­en­ters per­spek­tiv. Där­för be­hövs mer in­for­ma­tion kring hur ung­do­mar som ge­nom­går be­hand­ling för fet­ma kan an­vän­da so­ci­a­la me­di­er för häl­so­re­la­te­ra­de än­da­mål, sä­ger av­hand­ling­ens för­fat­ta­re Christop­her Holm­berg.

Mat­bil­der kan även in­ne­bä­ra ett oöns­kat ut­se­en­de­och vikt­fo­kus.

En­ligt Christop­her Holm­berg upp­gav ung­do­mar­na i stu­di­en att de i bland får in­spi­ra­tion för mat­lag­ning och re­cept. Men ung­do­mar­na upp­lev­de ock­så att miss­vi­san­de in­for­ma­tion och re­klamin­ne­håll på in­ter­net gjor­de det svårt att hit­ta till­för­lit­lig in­for­ma­tion.

– De be­skrev och vi­sa­de att i si­na so­ci­a­la nät­verk möt­tes de av mat­bil­der på ka­lo­ri­ri­ka livs­me­del från and­ra an­vän­da­re, vil­ket de be­skrev som ne­ga­tivt för de­ras vikt­kon­troll då de blev sug­na att äta den ma­ten.

Stu­di­en vi­sa­de att en ma­jo­ri­tet av ung­do­mars mat­bil­der på Instagram pre­sen­te­rar mat med myc­ket ka­lo­ri­er som bak­verk och läsk.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PÅ­VER­KAR. So­ci­al me­di­er på­ver­kar ung­as häl­so­bild, fo­to och film på mat gör de mer sug­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.