Stads­lin­ba­nan en tvär­länk i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Je­a­net­te van Zaling­en, pro­jekt­le­da­re Gö­te­borgs stad Jo­han­na Möl­ler­sten, pro­jekt­le­da­re Väst­tra­fik

Replik till Ol­le Rosén, Gö­te­borg Di­rekt 21 april: Tan­ken med lin­ba­nan är att gö­ra just det som du ef­ter­frå­gar – att bin­da ihop det ex­pan­si­va Hi­sing­en med den öv­ri­ga sta­den.

Den gör det möj­ligt för fler att re­sa snabbt och smi­digt från Wie­sel­grens­plat­sen via Väst­ra Ram­ber­get och Lind­hol­men till Järn­tor­get och i mot­satt rikt­ning. Stads­lin­ba­nan blir en ny och väl­be­höv­lig tvär­länk i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som av­las­tar cent­rum och mins­kar da­gens träng­sel där.Jäm­fö­rel­sen med lin­ba­nan i Lon­don, Emi­ra­tes Air Li­ne, är in­te helt rätt­vi­san­de. Även om bå­da sats­ning­ar­na byg­ger på lin­ba­ne­tek­nik finns vik­ti­ga skill­na­der. Lin­ba­nan i Lon­don är främst byggd för be­sö­ka­re och tu­ris­ter och bil­jett­pri­set är hög­re än i den öv­ri­ga tra­fi­ken.

I Gö­te­borg pla­ne­rar vi för en lin­ba­na som är helt in­te­gre­rad med öv­rig kol­lek­tiv­tra­fik där samt­li­ga fy­ra sta­tio­ner får di­rekt­kopp­ling till sta­dens spår­vagns- och/el­ler buss­tra­fik och man re­ser med van­lig Väst­tra­fik­bil­jett.

Än­nu är ing­et de­fi­ni­tivt po­li­tiskt be­slut om att byg­ga Gö­te­borgs stads­lin­ba­na fat­tat.

Det sker först 2019 när al­la nöd­vän­di­ga ut­red­ning­ar är kla­ra. Lin­ba­nan in­går i den så kal­la­de Sve­rige­för­hand­ling­en med sta­ten, Gö­te­borgs Stad, Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen (som äger Väst­tra­fik) och EU som fi­nan­siä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.