In­för skol­re­sor­na: Många ris­ke­rar att mis­sa Val­ky­ria

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - An­nie Sär­ka re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

För­ra året för­se­na­des Li­se­bergs at­trak­tion Lo­ke med en vec­ka. Och i år, två vec­kor ef­ter sä­songs­pre­miä­ren, sit­ter årets stor­sats­ning Val­ky­ria in­te ens ihop.

GÖ­TE­BORG

– Vi har fått job­ba myc­ket med tun­neln och det har va­rit pro­jek­tets ab­so­lut svå­ras­te del att gö­ra. Men nu grä­ver vi in­te läng­re, ut­an vi har kom­mit ner till bot­ten och vi har gju­tit bot­ten­plat­tan, sä­ger Ju­lia Va­si­lis, in­for­ma­tions­chef på Li­se­berg.

Tun­neln, som är av­slu­tet på ett fem­tio me­ter långt fall och som går åt­ta me­ter un­der jor­den stöt­te på för­hin- der när den skul­le grä­vas.

– Nu hand­lar det om att gö­ra i ord­ning tun­neln och så små­ning­om läg­ga ett lock på. Se­dan mon­te­ras den sista bi­ten räls som in­te är mon­te­rad än­nu. Vi har byggt räl­sen från två håll och se­dan ska den mö­tas ne­re i tun­neln.

– Vi tyc­ker in­te alls att vi är se­na. Par­ken har ju ba­ra va­rit öp­pen un­der två hel­ger, så vi tyc­ker in­te att det är nå­gon fa­ra på ta­ket än­nu.

– Allt pe­kar på att man ska kun­na åka den i som­mar nå­gon­gång så det ut­går vi ifrån, men vi sä­ger ing­et om nå­got da­tum än­nu.

En an­nan an­led­ning till att at­trak­tio­nen in­te stod klar till sä­songs­pre­miä­ren är att det nu även är Hal­lo­ween och Jul på Li­se­berg, nå­got som man in­te be­höv­de an­pas­sa sig till ti­di­ga­re, en­ligt Ju­lia Va­si­lis. Och det är nå­got som kom­mer att på­ver­ka at­trak­tions­pre­miä­rer­na ock­så i fram­ti­den.

– Det här med att at­trak­tio­ner­na in­te står fär­di­ga när par­ken öpp­nar för som­ma­ren är nå­got som man kom­mer få vän­ja sig vid som Li­se­bergs­be­sö­ka­re. Det är in­te all­tid det går att fär­dig­stäl­la sa­ker till ett pre­miär­da­tum, ut­an Val­ky­ria kom­mer att öpp­na när den är klar helt en­kelt.

FÖR­SE­NAD. Val­ky­ria har långt ifrån fär­dig, som kom­mer att ge Me­cha­ni­ca kon­kur­rens på höj­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.