60-åri­ga bib­li­o­te­ket i Gam­lesta­den stäng­er

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SI­DAN 1 - Lina Isaks­son lina.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Ef­ter knappt 60 år är det dags att flyt­ta över böc­ker­na till det nya Världs­lit­te­ra­tur­hu­set, som öpp- nar om två må­na­der. Un­der den ti­den hän­vi­sas be­sö­kar­na till and­ra bib­li­o­tek.

Nu stäng­er Gam­lesta­dens bib­li­o­tek. Ef­ter knappt 60 år är det dags att flyt­ta över böc­ker­na till det nya Världs­lit­te­ra­tur­hu­set, som öpp­nar om två må­na­der.

I snart 60 år har med­bor­gar­hu­set och bib­li­o­te­ket va­rit en själv­klar mö­tes­plats i Gam­lesta­den. Nu stäng­er bib­li­o­te­ket men böc­ker­na flyttar in­te långt. Om två må­na­der öpp­nar istäl­let Världs­lit­te­ra- tur­hu­set på Gam­lestads torg.

– Det är in­te lätt att ba­ra stänga någon­ting. Klart det finns ett visst ve­mod men sam­ti­digt finns en väl­dig po­si­tiv för­vän­tan hos vå­ra be­sö­ka­re, sä­ger Eva Bäck­man, t.f. en­hets­chef, Gam­lesta­dens bib­li­o­tek.

Ar­be­tet med att stänga ner det gam­la bib­li­o­te­ket och öpp­na upp det nya tar två må­na­der. Un­der den ti­den hän­vi­sas be­sö­kar­na till and­ra bib­li­o­tek.

– Det finns ing­en an­nan lös­ning. Vi har hit­tat en bra re­spekt för att vi in­te ba­ra kan stänga ena da­gen och öpp­na nytt näs­ta, sä­ger Eva Bäck­man.

Det nya bib­li­o­te­ket kom­mer att ha fo­kus på oli­ka språk, därav nam­net Världs­lit­te­ra­tur­hu­set. Tan­ken är att det ska bli en ny in­ter­kul­tu­rell are­na för mö­ten och sam­tal, sam­ti­digt som det blir ett bib­li­o­tek för al­la. Bar­nav­del­ning­en kom­mer bli större och i sam­ma ny­bygg­da hus finns ock­så Be­rät­tarmi­nis­te- ri­et som är en skriv­verk­sam­het som rik­tar sig till barn och ung­do­mar.

I vän­tan på att det nya Världs­lit­te­ra­tur­hu­set ska öpp­na kom­mer man att ha ett an­tal eve­ne­mang un­der hös­ten.

– Vi sat­sar allt krut på en smyg­pre­miär. På så sätt kny­ter vi ihop med­bor­gar­hu­set och det gam­la bib­li­o­te­ket med det nya, sä­ger Eva Bäck­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.