KOO­PE­RA­TI­VET LÄGGS NER MED NYA BUD­GE­TEN

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SI­DAN 1 - Lina Isaks­son lina.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Sta­dens nya för­sko­le­bud­get slår hårt mot för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­ven. ”Får vi ett då­ligt be­sked i höst kom­mer vi att få börja av­veck­la di­rekt”, sä­ger Christi­an Dansund, kas­sör på Fjällstu­gan i Ut­by.

Nya för­sko­le­bud­ge­ten gör att för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Fjällstu­gan i Ut­by ho­tas av ned­lägg­ning.

– Lo­ka­len kos­tar vad den kos­tar och ma­ten kos­tar vad den kos­tar, sä­ger Christi­an Dansund, för­sko­lans kas­sör.

Or­ga­ni­sa­tio­nen FSO har upp­ma­nat med­lem­mar­na att stäl­la si­na barn i kom­mu­na­la för­sko­lekön. Christi­an Dansund är en av dem. Han är kas­sör på för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Fjällstu­gan i Ut­by.

– Hund­ra pro­cent av koo­pe­ra­ti­vets med­lem­mar har ställt si­na barn i kön. Det är in­te ba­ra en pro­testak­tion ut­an även för att säk­ra en plats så att man in­te står ut­an, sä­ger han.

Re­ak­tio­ner­na på den nya bud­ge­ten bland för­äld­rar­na på Fjällstu­gan är att det in­te läng­re är håll­bart att fort­sät­ta dri­va verk­sam­he­ten.

– Att dra ner så dras­tiskt blir känn­bart. Vi har ing­et att dra ner på för­u­tom på per­so­naltät­he­ten. Lo­ka­len kos­tar vad den kos­tar, ma­ten kos­tar vad den kos­tar.

Pro­ble­met lig­ger på lo­kal­si­dan. Peng­ar­na har vi ju.

På Fjällstu­gan går 80 pro­cent av om­sätt­ning­en till per­so­nal och drygt 15 pro­cent till mat och lo­ka­ler. Städ­ning, ad­mi­nist­ra­tion och ar­be­tet med att dri­va runt verk­sam­he­ten är det för­äld­rar­na som står för, helt ide­ellt.

Hur länge skul­le er för­sko­la överleva med den nya bud­ge­ten?

– Vi har sagt ett till två år ba­se­rat på eko­no­min vi har idag. Får vi ett då­ligt be­sked i höst kom­mer vi att få börja av­veck­la di­rekt. Det tar ett tag och vi har upp­säg­nings­ti­der, sä­ger Christi­an Dansund.

Kan kom­mu­nen ta emot al­la barn från de fri­ståen­de sko­lor­na om de tving­as stänga?

– Pro­ble­met lig­ger i så fall på lo­kal­si­dan. Peng­ar­na har vi ju. Det är de peng­ar­na vi an­nars skul­le skic­ka till de fri­ståen­de sko­lor­na, sä­ger Bir­git­ta Lund­berg, chef för­sko­le­för­valt­ning­en.

I kort­het in­ne­bär den nya re­surs­för­del­nings­mo­del­len att al­la för­sko­lor, kom­mu­na­la som fri­ståen­de, får sam­ma vill­kor.

Men att lik­stäl­la små fri­ståen­de för­sko­lor med kom­mu­na­la är in­te rim­ligt an­ser Christi­an Dansund.

– Den nya mo­del­len funkar för kom­mu­na­la för­sko­lor där man kan flyt­ta per­so­nal och barn mel­lan oli­ka av­del­ning­ar. Det kan in­te vi. Vi får ett bi­drag per barn som ska täc­ka allt, sä­ger han.

FO­TO: FJÄLLSTU­GAN

DRAB­BA­DE. För­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Fjällstu­gan kom­mer in­te att kla­ra den nya re­surs­för­del­nings­mo­del­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.