Li­se­bergs plan: Bli världs­bäst

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SI­DAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Sam­ti­digt som riv­ning och bygg­start av Li­se­bergs ju­bi­le­ums­pro­jekt på­bör­jas i nö­je­spar­kens söd­ra del på­bör­jas ock­så riv­ning i par­kens nor­ra del. Väst­län­ken tar plats.

– Vi flyttar ut i de­cem­ber och sedan bör­jar riv­ning­en i ja­nu­a­ri, sä­ger Li­se­bergs vd Andre­as An­der­sen.

Det som ska ri­vas är fram­förallt Li­se­bergs­hal­len och re­stau­rang­er­na Stjär­nor­nas krog och Green room. Även ytor bakom Sto­ra sce­nen och vis­sa kon­tors- och för­råds­ut­rym­men rivs.

– Vi kom­mer in­te er­sät­ta Li­se­bergs­hal­len med nå­gon lik­nan­de are­na. Men själv­klart kom­mer vi ut­veck­la det om­rå­det när Väst­län­ken är klar, sä­ger Andre­as An­der­sen.

Un­der vå­ren byggs pro­vi­so­ris­ka hus dit re­stau­rang­er­na flyttar tills Väst­län­ken­pro­jek­tet är klart i par­ken.

I par­kens nor­ra del ska Väst­län­ken­tun­neln gå i öst­väst­lig rikt­ning. I nord-syd­lig rikt­ning byggs ock­så en ar- bets­tun­nel rakt ge­nom par­ken. Men Andre­as An­der­sen tror in­te att be­sö­kar­na kom­mer mär­ka av byg­gan­det spe­ci­ellt myc­ket.

– Det blir pro­vi­so­ris­ka bygg­na­der och det byggs fa­sa­der runt bygg­plat­sen som kom­mer att döl­ja. Man kom­mer tän­ka väl­digt li­te på det som be­sö­ka­re, sä­ger han.

Kom­mer ni kunna byg­ga at­trak­tio­ner på de stäl­len där tunn­lar­na lig­ger un­der?

– Vis­sa at­trak­tio­ner kom­mer vi in­te att kunna byg­ga. Men Väst­län­ken är en så ro- bust kon­struk­tion så det mesta kan vi byg­ga över än­då. Tunn­lar­na går un­ge­fär 30 me­ter ner i mar­ken, tror jag.

He­la Kors­vä­gen-om­rå­det kom­mer byg­gas om. Är ni oro­li­ga över att be­sö­ka­re ska skräm­mas iväg av bygg­kra­nar och av­stäng­ning­ar?

– Ris­ken finns ab­so­lut. Men vi kom­mer läg­ga myc­ket re­sur­ser på att gäs­ter­na in­te ska tyc­ka att vi in­te le­ve­re­rar en bra upp­le­vel­se.

FO­TO: ES­RI TRA­FIK­VER­KET OCH KRISTI­AN RI­SEN­FORS

TUN­NE­LATTRAK­TION. Gult på kar­tan är Väst­län­ken i le­ra, vil­ket in­ne­bär öpp­na schakt. Blått är bergs­tunn­lar som byggs un­der mark, vil­ket in­te på­ver­kar marky­tan. Sma­la blå lin­jer­na är ar­bets­tunn­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.