Bok­mäs­san för­dju­par sig

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SI­DAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Det har bli­vit dags för Bok­mäs­san 2018 – i år med tre te­man; re­spekt, bild och me­di­e­frå­gor. Nytt för i år är ock­så att dec­kar­fes­ti­va­len Cri­me­ti­me flyttar in på mäs­san.

Vi tror på det läng­re for­ma­tet – det som träng­er in li­te dju­pa­re i lit­te­ra­tu­ren och i dis­kus­sio­nen.

För­ra årets bok­mäs­sa präg­la­des till stor del av Nya ti­ders med­ver­kan och na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens de­mon­stra­tion. Många för­fat­ta­re val­de att boj­kot­ta Bok­mäs­san men fle­ra av dem är nu tillbaka ef­ter att Nya ti­der i år ne­kas att stäl­la ut.

– Jag kän­ner en så­dan otro­lig pepp och gläd­je, bå­de in­ternt men ock­så bland vå­ra sam­ar­bets­par­ters som ar­be­tar med oss. Nu har vi fått tillbaka fes­ten och fo­kus lig­ger på lit­te­ra­tu­ren, lä­sar­na och för­fat­tar­na, sä­ger Os­kar Ekström, ny pro­gram­chef för Bok­mäs­san.

Bå­de han och mäss­ge­ne­ra­len Fri­da Ed­man gör sitt förs­ta år i si­na nya rol­ler på Bok­mäs­san.

– Jag har va­rit be­sö­ka­re och ut­stäl­la­re ti­di­ga­re. När man är in­ne i ar­be­tet mär­ker man vil­ket otro­ligt pro­gram och ar­range­mang det är och hur väl­fun­ge­ran­de ma­ski­ne­ri­et är. Vi har ett väl­digt ru­ti­ne­rat team, sä­ger Os­kar Ekström.

Årets bok­mäs­sa har tre te­man; re­spekt, bild och me­di­e­frå­gor.

– Be­sö­kar­na kom­mer kän­na igen sig på många sätt men det finns ock­så någ­ra för­änd­ring­ar. Bland an­nat har vi dra­git ner på an­ta­let kor­ta se­mi­na­ri­er och ökat de läng­re och mer för­dju­pa­de sam­ta­len, sä­ger Os­kar Ekström. Var­för? – Vi tror på det läng­re for­ma­tet – det som träng­er in li­te dju­pa­re i lit­te­ra­tu­ren och i dis­kus­sio­nen. Det hö­jer kva­li­te­ten på pro­gram­met.

Ut­ö­ver Bok­mäs­sans tre te­man flyttar även dec­kar­fes­ti­va­len Cri­me­ti­me från Got­land till Gö­te­borg.

– Den kom­mer få stor plats med se­mi­na­ri­er och två sce­ner. Det är jät­te­kul och en väl­digt spän­nan­de grej för folk som gil­lar kri­mi­nal­lit­te­ra­tur. Vi har den svens­ka dec­ka­re­li­ten på plats med ett väl­digt starkt start­fält och även in­ter­na­tio­nel­la kri­minal­för­fat­ta­re, sä­ger Os­kar Ekström.

I pro­gram­met finns ock­så myc­ket gö­te­borgs­re­la­te­rat.

– Vi har bland an­nat Jo­han­nes Anyuru som kom­mer. Sven Wol­ter är här. Pa­trik Sjöberg och Ro­bert Laul möts i ett sam­tal. Sedan har vi ett se­mi­na­ri­um som he­ter Gö­te­borg 400 år där Pe­ter Sand­berg och To­mas An­ders­son sam­ta­lar ut­i­från sin bok om Göteborgs historia, från 1600-ta­let till idag.

Bok­mäs­sans pro­gram är ju bå­de stort och brett. Hur ska man na­vi­ge­ra?

– Jag re­kom­men­de­rar att man sät­ter sig en stund in­nan och blädd­rar i se­mi­na­rie­pro­gram­met och mäss­pro­gram­met för att få en över­blick. När man väl är in­ne så är det väl­digt myc­ket in­tryck. Sedan har vi ock­så en app där man hit­tar al­la pro­gram­punk­ter och kan sät­ta ihop sitt eget pro­gram, sä­ger Os­kar Ekström.

FO­TO: NIKLAS MAU­POIX

NY PÅ JOB­BET. Os­kar Ekström har ti­di­ga­re ar­be­tat som pro­du­cent för sam­tal, debatt och film på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.